مفقود شدن2 ديپلمات پاكستاني در افغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP وزارت خارجه پاكستان اعالم كرد، دو ديپلمات اين كشور كه در دفتر كنسولگري در شهر جاللآباد واقع در شرق افغانستان فعاليت داشتند از روز جمعه تاكنون مفقود شدهاند.

وزارت خارجه پاكس//تان در بيانيهاي اعالم كرد: پاكس//تان از دولت افغانس//تان تقاضا كرده تمامي تالشه//اي ممكن را به منظور تضمين يافتن هرچه س//ريعتر مقامات انجام داده و مس//ببان اين جرم شنيع را به دست عدالت بسپارند. براساس اعالم وزارت خارجه پاكستان اين دو ديپلمات پاكستاني زماني كه تالش داشتند از مسير زميني به كشورشان بروند مفقود شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.