5000 تن كمك غذايي تركيه به قطر

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير اقتصاد تركيه اعالم كرد: تركيه با 71 هواپيما، پنج هزار تن محصوالت غذايي به قطر ارسال كرده است.

در پي بروز بحران ديپلماتيك ميان قطر با برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان، نيهات زيبكچي، وزير اقتصاد تركيه اعالم كرد: تركيه با 71 هواپيما، پنج هزار تن محصوالت غذايي به قطر ارس//ال كرده است. وي همچني//ن اعالم كرد در طول چند روز آينده حمل و نقل از طريق كشتي نيز ميان دو كشور آغاز ميشود. عربستان، مصر، بحرين، امارات و چند كشور متحد عربستان اخيرا روابط ديپلماتيك خود را با قطر با ادعاي حمايت اين كشور از تروريسم قطع كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.