حملهسراسريارتشعراقبهبخشقديميموصل

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- ارتش عراق حمله سراسري را به مركز موصل در شمال عراق ش//روع كرده اس//ت. بخش قديمي مركز شهر موصل همچنان در دست داعش است. در اين حمله در كنار نيروهاي ارتش، نفرات پليس و واحدهاي ضدترور هم شركت دارند. شهر موصل دومين شهر بزرگ عراق و بزرگترين شهر در شمال اين كشور است. در مركز اين شهر تراكم جمعيت بسيار باالست. همين موضوع، حمله به اين منطقه را بسيار مهم و حساس كرده است. از زماني كه 9 ماه پيش ارتش عراق حمله را براي بازپسگيري موصل از دست داعش شروع كرد، حدود 862 هزار نفر از بيم جان خود از شهر گريخته و آواره شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.