كاهشمحبوبيتنخستوزيرژاپندرپييكرسوايي

Jahan e-Sanat - - News -

AFP - يك نظرسنجي نشان داد حمايت از نخستوزير ژاپن به دنبال مطرح شدن يك رسوايي عليه وي از سوي مخالفان دولتش بيش از 10 درصد كاهش يافته و به 44/9 درصد رسيده است.

شينزو آبه بعد از اين رسوايي اتهامش مبني بر سوءاستفاده از قدرت به نفع يكي از دوستانش براي تجارت را رد كرده است. چند روز قبل وزارت آموزش ژاپن اسنادي را فاش كرد كه به گفته مخالفان دولت طبق آنها شينزو آبه ميخواسته با پارتيبازي يك دانشكده دامپزشكي جديد براي يكي از دوستانش در يك منطقه اقتصادي ويژه تاسيس كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.