رشد 172 درصدي ارزش بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News - تصمیم

بررس//يها نشان ميدهد از س//ال 1391 تا 1395 ارزش اس//مي بورس اوراق بهادار تهران 172 درص//د و ارزش ب//ازاري آن 88/6 درصد رشد داشته است. به گزارش ايسنا، بررسي ارزش بازاري بورس اوراق بهادار تهران طي س//الهاي 1391 1395ات بيانگررشد6/88 درصديارزش جاري و رشد 172 درصدي ارزش اسمي است. ارزش ج//اري بازار از ح//دود 170 هزار ميليارد تومان در س//ال 1391 به 332 ه//زار ميليارد تومان در پايان س//ال 1395 رسيده است. طي اين دوره ارزش اسمي بازار از 50/6 هزار ميليارد تومان در سال 1391 به 137/8 ميليارد تومان در پايان س//ال 1395 افزايش يافته است. طي اين دوره متوسط P/E بازار نيز با افزايش بيش از يك واحدي از 5/35 واحد در سال 1391 به 6/84 واحد در پايان سال 1395 رسيد. شاخص كل ارزش- وزني نيز همراستا با ساير نشانگرهاي بورس با رشد 101/1 درصدي از 38 هزار و 408 واحد در سال 1391 به 77 هزار و 230 واحد در پايان سال 1395 رسيد. نكته ديگر اينكه ارزش جاري بازار در س//ال 1394 ح//دود 334 هزار ميليارد بود كه اين رقم يك سال بعد يعني در سال 1395 به 322 هزار ميليارد تومان رسيده اس//ت. همچنين متوسط P/E بازار كه در سال ‪6/84 ،1395‬ بود يك سال قبل از آن به 7/45 ميرس//يد. عالوه بر رشد ارزش معامالت بورس اوراقبهادارحجمكلمعامالتبازاراز08ميليارد سهم در س//ال 1391 با رشد 221 درصدي به 275 ميليارد س//هم در س//ال 1395 بالغ شد. همچنين طي اين دوره تعداد دفعات معامالت بازار از پنج ميليون به 15 ميليون نوبت افزايش يافته است. آمارها نشان ميدهد كه تعداد دفعات كلبازاردرسال2931،71ميليوننوبتدرسال ‪13 ،1393‬ ميليون نوبت و در سال ‪14 ،1394‬ ميليون نوبت بوده است. اين آمار نشان ميدهد كه در سال 1391 كمترين دفعات معامله و در سال 1392 بيشترين دفعات معامله در بورس اوراق به//ادار ته//ران انجام و از س//ال 1393 با مقداري كاهش روبهرو ش//ده و تا سال 1395 با شيب نسبتا ثابت رشد داشته است. سهمتامينماليدربازارسرمايه در همين حال بررس//ي انتشار انواع ابزارهاي تامين مالي نشان ميدهد كه تامين مالي از اين كانال با رشد حدود 18 برابري از 71هزار ميليارد ريال در سال 1391 به بيش از 292 هزار ميليارد ريال در س//ال 1395 بالغ شده است. به گزارش بورس تهران، سهم انتشار انواع ابزار تامين مالي از كل تامين مالي بازار س//رمايه از 13 درصد در سال 1391 به 56 درصد در سال 1395 افزايش يافته است. از آنجا كه در ادبيات بازارهاي مالي، انتشار ابزارهاي تامين مالي مبتني بر بدهي تحت عنوان »بازار بدهي« تلقي ميشود ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه بازار بدهي در سال 1395 بيش از نيمي از تامين مالي بازار سرمايه را به خود اختصاص داده است. براساس اين گزارش عرضه اوليه سهام نيز در بازار سرمايه روند پرنوساني طي دوره مورد مطالعه (91-95) داشت. طي اين دوره عرضهاوليهسهاماز5/3هزارميلياردريالبارشد بيش از شش برابري به 21/9 هزار ميليارد ريال در سال 1392 افزايش يافت اما در سال 1393 مجددا به رقم نزديك سال 1391 بازگشت و در س//ال 1394 نزديك به سه برابر افزايش يافت. تامين مالي از اين كانال در س//ال 1395 حدود 3/6 هزار ميليارد ريال بود. س//هم اين روش در تامين مالي كل بازار سرمايه در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب حدود س//ه و هش//ت درصد ب//ود اما در س//الهاي 1393 و 1394 به يك و دو درصد كاهش يافت. همچنين س//هم عرضه اوليه در س//ال 1395 كمت//ر از يك درصد بود. همچنين در يك جمعبندي كلي ميتوان بيان كرد در دو سال اخير سهم بازار بدهي در تامين مالي از بازار س//رمايه با رشد قابلتوجهي همراه بودهاست.باتوجهبهپيشبينيانتشار592 هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالي اسالمي قابل عرضه در بازار س//رمايه در قانون بودجه ،1396 انتظار ميرود ميزان تامين مالي حاصل از انتشار انواع ابزار تامين مالي در سال 1396 نيز افزايش يابد. مجموع تامين مالي از طريق بورس اوراق بهادار درسال5931 معادل73/832 هزارميلياردريال است كه نسبت به سال 1394 افتي حدود 13/5 درصدي داشته است. سهم بورس از تامين مالي بازار سرمايه طي س//الهاي 1394 و 1395 به ترتيب 59 و 46 درصد بود. بررس//ي بخشهاي مرتبط با تامين مالي از طريق بورس اوراق بهادار در سال 1395 نشان ميدهد بالغبر 86 درصد از منابع تامينشده از طريق انتشار سهام و مابقي از طريق انتشار اوراق مشاركت و صكوك انجام شده است. اين در حالي است كه نسبت انتشار سهام به كل تامين مالي بورس در سال 1394 حدود 79 درصد بود. گفتني است در ميان روشهاي تامين مالي، عرضه اولي//ه در بورس از 28/302 هزار ميليارد ريال در س//ال 1394 با رشد 38/5 درصدي به 39/200 هزار ميليارد ريال افزايش يافت كه اين امر بيانگر افزايش حضور شركتها در بورس اوراق بهادار اس//ت. حجم انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت )ش//امل اوراق مش//اركت و صكوك( طي دو سال 1394 و 1395 با افت 45 درصدي مواجه بوده اس//ت بهگونهاي كه ارزش انتشار اوراق مشاركت و صكوك از 58/474 هزار ميليارد ريال در سال 1394 به 32 هزار ميليارد ريال در س//ال 1395 كاهش يافت. سهم انتشار اين اوراق از كل ابزار تامين مالي در بازار سرمايه طي س//الهاي 1394 و 1395 به ترتيب 40 و 11 درصد بود. همانگونه كه در فوق اشاره شد، دليل مهم افت س//هم ابزارهاي مالي در بورس، افزايش قابل توجه انتشار اسناد خزانه در فرابورس بود. شايان ذكر است در ميان صنايع موجود در بورساوراقبهادار،82 صنعتاز83 صنعتاقدام به تامين مالي حداقل از طريق يكي از روشهاي تامين مالي اعم از عرضه اوليه، انتشار اوراق، سود انباش//ته و اندوختهها و صرف سهام كردهاند. با بررسي در سطح شركتها مشاهده ميشود كه سه شركت س//رمايهگذاري غدير، پارسخودرو و مخابرات بيش//ترين افزايش سرمايه 55993) ميليارد ريال( را در اين س//ال به خود اختصاص دادن//د كه حدود يكس//وم از مجم//وع افزايش سرمايههاي شركتهاي بورسي در سال 1395 را شامل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.