پيشبيني زمان رونق تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

وج//ود مهمترين دليل اقب//ال بازار به صناي//ع كوچك ع//الوه بر وضعيت بنيادي خوب، شناوري پايين و كم بودن عرضهكننده حقوقي است. محمودرضا خواجهنصيري، مديرعامل تامين سرمايه آرمان در خصوص وضعيت اين روزهاي بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه هيچ اتفاق جديدي كه باعث خروج ب//ازار از ركود ش//ود، هن//وز رخ نداده اس//ت، به عصر مالي گفت: در حال حاضر بازار سرمايه در ش//رايط انتظار به س//ر ميب//رد تا با آغاز به كار دولت دوازدهم سياستهاي اقتصادي جديد دولت مشخص شود. وي با تاكيد بر اينكه تصميمهاي اقتصادي دولت دوازدهم براي بازار س//رمايه مهم و سرنوشتساز اس//ت، اظهار داشت: بر همين اساس سرمايهگذاران بازار سهام ترجيح ميدهند فعال منتظر باشند تا در شرايط شفافتري سرمايهگذاري كنند. خواجه نصيري معتقد است اگر دولت در ماههاي آينده در جهت رونق اقتصادي گامه//اي جديتري ب//ردارد، وضعيت كل صنايع بهب//ود خواهد يافت و همه بنگاههايتوليديازرونقاقتصاديمنتفع ميشوند و به تبع اين اتفاق بازار سرمايه نيز در مسير رش//د قرار خواهد گرفت. مديرعامل تامين سرمايه آرمان با تاكيد بر اينكه اگر برنامههاي اقتصادي دولت در دوره بعدي برمبناي رونق اقتصادي باشد، نرخ ارز نيز از اين رونق متاثر خواهد ش//د، گفت: افزايش نرخ ارز باعث رشد حاشيه سود شركتهاي صادراتمحور ميش//ود. وي همچنين يك//ي ديگر از تبعات رونق اقتص//ادي را افزايش تورم دانست و ادامه داد: افزايش تورم نيز براي بازار سرمايه اتفاق خوبي است و حاشيه سود صنايع مصرفي مانند صنايع غذايي، شوينده و الستيكي را بهبود ميبخشد. خواجهنصيري در بررسي فصل مجامع تاكيد كرد: با توجه به برگزاري بخش//ي از مجامع و آنچه مش//خص است فصل مجامعسالجاريپرتالطمنيستچراكه عملكرد شركتها غالبا با پيشبينيها منطبق اس//ت و فصل مجامع اطالعات جديدي به بازار نميدهد. به گفته وي، تنها عاملي كه در فصل مجامع ممكن اس//ت بازار را متاثر كند برخي تحركات حقوقيهاقبلازمجمعاستكهتصميم به ورود يا خروج از برخي گروهها دارند اما به طور كلي مجامع تاثير قابل توجهي بر كليتبازارسرمايهندارند.ويهمچنينبا اشاره به صنايع برتر بازار سرمايه از ابتداي س//الجاري به برخي صنايع با بازدهي باالي04 درصداشارهكردوافزود:درسه ماهيكهازسالجاريگذشتهاستبرخي صنايعكوچكبهدليلشرايطخاصبازار سرمايه و كمبود نقدينگي بيشتر مورد توجهقرارگرفتند.خواجهنصيريبازدهي باالي اين صنايع را صرفا متاثر از شرايط بنياديندانستوگفت:كمبودنقدينگي باعث شده بازار به سمت صنايع كوچك با شناوري كم حركت كند. در اين ميان برخي گروههاي كوچك نيز كه در كنار اقبال بازار با داليل بنيادي نيز همراه بودند بازدهي خوبي براي س//رمايهگذاران به همراهآوردند.ويبهصنعتقندوشكربه عنوان يكي از صنايع پربازده امسال اشاره كرد و گفت: بازار در اين گروه شاهد بهبود گزارشهاي دورهاي بود كه يكي از داليل مهم آن افزايش تقاضاي داخلي است. به طور كلي افزايش س//ودآوري در صنايع مصرفي بازار سرمايه به دليل رشد تقاضا در جامعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.