كوتاه شدن فرآيند تبديل سهامي خاص به عام در بازار

Jahan e-Sanat - - News -

تبديلشركتهايكوچكومتوسط سهامي خاص به سهامي عام و عرضه در بازار SME هاي فرابورس فرآيندي زمانب//ر اس//ت و تالشهايي در جهت كوتاه كردن اي//ن زمان در حال انجام است. س//يدمهدي علمالهدي، معاون پذيرش و ناشران فرابورس با بيان مطلب فوق درب//اره آخرين وضعيت پذيرش ش//ركتهاي كوچك و متوس//ط در فرابورس به سنا گفت: به دليل طوالني بودن فرآيند ثبت شركت سهامي خاص به س//هامي ع//ام در اداره كل ثبت، به دنبال شناسايي راهكارهايي براي كوتاه كردن اين فرآيند هستيم. وي با تاكيد ب//ر فرآيند طوالني انتقال از س//هامي خاص به سهامي عام اظهار داشت: براي اينكه اين فرآيند زمانبر، كوتاهتر شود، در حال بررسي پيشنهاداتي هستيم. البته هنوز به جمعبندي نهايي در اين خصوص نرسيدهايم. اين مقام مسوول در ادامه افزود: هر كار جديدي كه شروع ميشود، جا افتادن و فراگير شدن آن زمانبر است. به عنوان مثال وقتي خود فرابورس با پذيريش شركت مرجان كار، راه افتاد تقريبا تا يكسال بعد از تاسيس فرابورسهيچمتقاضينداشتيماماامروز در وضعيتي به سر ميبريم كه از ديگران ميخواهيم راجع به كارنامه فرابورس قضاوت كنند. وي با بيان اينكه درباره بازار ش//ركتهاي كوچك و متوس//ط انتظار پاسخ در كوتاهمدت وجود ندارد، خاطرنشان كرد: آشنا كردن شركتها ب//ا يك بازار جديد قطعا كار آس//ان و راحتي نيس//ت چون اساسا مخاطبان اين بازار شركتهاي بخش خصوصي و شركتهاي كوچك و متوسط هستند. بهگفتهعلمالهدي،شركتهايكوچك و متوس//ط براي جذب در بازار SME ها ابتدا بايد مجاب شوند تا با شناخت از بورس و ديد باز و رغبت س//راغ بازار سرمايهبيايندوخودشركتهانيزتالش كنند به مرحله عرضه برس//ند. معاون پذيرش و ناشران فرابورس با بيان اينكه اصليترين اقدام فرابورس براي جذب ش//ركتها به اين بازار ايجاد انگيزه در كارآفرينهاست، گفت: مهمترين نكته براي شركتهاي كوچك و متوسطي ك//ه ميخواهند روي تابل//و بيايند در لحظه صفر صورت ميگيرد. بنابراين نقطه آغازيني ك//ه انگيزه قوي و الزم براي مالك شركتهاي كارآفرين ايجاد ميكند، اثرگذارترين زمان محس//وب ميش//ود. وي در اينباره توضيح داد: زمينهسازي براي ايجاد انگيزه كار بسيار دقيق و حسابشدهاي است و با وجود مشاركت فرابورس، ادارههاي مرتبط در سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعت//ي و همچنين معاونت علمي و فناوري با نتيجه الزم و خروجي نهايي فاصل//ه داريم. وي تاكيد كرد: ورود در اين عرصه بايد با دقت، حس//اب شده و از روي صب//ر و حوصل//ه باش//د. در همين راستا با همكاري سازمان صنايع كوچكوشهركهايصنعتيدورههاي آموزشي براي شركتهاي عالقهمند در محل فرابورس برگزار شده كه نتايج آن قطعا در نيمه دوم امس//ال يا سال بعد ديده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.