بورس روي خط سقوط

Jahan e-Sanat - - News -

در دومين روز معامالتي اين هفته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس تهرانخطمقاومت97 هزارواحديراشكستوواردكانال87 هزارواحديشد. در اين روز اكثريت سهمها از جمله خودروييها، فلزات اساسي و حتي قنديها روند رو به كاهش در قيمت را در پيش گرفتند. به گزارش ايسنا، روز يكشنبه گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي باز شدن معامالت روند رو به كاهش را در پيش گرفت و در نهايت با 294 واحد افت به رقم 78 هزار و 990 واحدي رسيد و در نتيجه خط مقاومت 79 هزار واحديراشكست.عالوهبراينشاخصكلهموزننيزپساز341 واحدافت در طراز 17 هزار و پنج واحدي قرار گرفت و شاخص آزاد شناور نيز با كاهش 462 واحدي به رقم 85 هزار و 851 واحدي رسيد. شاخص بازار اول و دوم هر كدامبهترتيب181 785و واحدپايينرفتند.دردادوستدهايروزگذشتهنماد پتروشيميجمبا03 واحدتاثيرمنفيبيشتريننقشكاهندهرارويدماسنجبازار داشت.درايننمادكمتراز2 درصدازعرضههامربوطبهافرادحقيقيبابيشاز 93 درصدازخريدهامربوطبهسهامدارانحقوقيبود.همچنينفوالدخوزستان، بانكتجارتوپااليشنفتاصفهاننيزهريكبهترتيب12،71 و61 واحدتاثير كاهنده روي شاخص داشتند. در طرف مقابل نماد شركت ارتباطات سيار ايران با 24 واحد تاثير مثبت روي دماسنج بازار سعي كرد تا نگذارد شاخص بيش از اين افت كند. در اين نماد بيش از 92 درصد از خريدها توسط سهامداران حقوقي صورتگرفتونزديكبه08 درصدازسهمهانيزتوسطحقوقيهاعرضهشد. روز گذشته سهام شركتهاي خودرويي براي بار ديگر در قيمت پاييني و قيمت آخرين معامله روند كاهشي را تجربه كردند به طوريكه پارسخودرو، زامياد، سايپا ديزل و خاور هر يك نزديك به دو درصد روند كاهشي در قيمت معامالت پاياني داشتند. گروه فرآوردههاي نفتي، كك و سوخت هستهاي نيز شرايطي همچون شرايط خودروييها داشتند و روند دادوستد رو به كاهش بود و در اين گروه به جز در يك سهم مابقي سهام خودرو با كاهش همراه بود. روز گذشته گروه فلزات اساسي نيز از جو منفي بازار بينصيب نماند و اكثريت قريب به اتفاق نمادها روند كاهشي را تجربه كردند و معدود نمادهايي در اين گروه توانستند رشددرقيمتپايانيآخرينمعاملهراداشتهباشند.همچنينقنديهاهمجهت با جو كلي بازار روند رو به كاهش را در قيمت پاياني تجربه كردند، اما در بين اكثريت قريب به اتفاق سهام در حال كاهش سهام شركتهاي كارخانجات قند قزوين و شركت شاهرود توانستند روند رشد را در پيش بگيرند. ارزش معامالت بورستهراندردومينروزكارياينهفتهبهرقم542 ميلياردو676 ميليون تومان رس//يد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 603 ميليون و 589 هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 40 هزار و 768 نوبت دادوستد بود. از جمله معامالت درونگروهي روز گذشته ميتوان به دادوستدهايي در نماد فوالد خراسان، مخابرات ايران، ايرانترانسفو، بانك ملت و تراكتورسازي ايران اشاره كرد. به عنوان نمونه در نماد فوالد خراسان 70 ميليون سهم به ارزش بيش از 30 ميليارد تومان تنها در سه نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و اين نماد بيشترين حجم معامالت را به خود اختصاص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.