ارسال 500 هزار شمارهحساب اشتباه براي سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News -

تعداد 500 هزار شماره شباي بانكي اشتباهي توسط مشمولين براي دريافت سود سهام عدالت وارد سامانه اين سهام شده كه براي اين دسته از افراد، پيامكي جهت اطالع ارسال شده است تا دوباره يك ش//ماره ش//باي جديد در سامانه سهام عدالت به ثبت برسانند. به گزارش تسنيم، آمارهاي جديد از سامانه سهام عدالت حاكي از آن اس//ت كه در مدت دو ماه گذشته كه از فعاليت اين سامانه و دريافت شماره شباي بانكي از مشموالن سهامعدالتميگذردتاكنونتعداد72 ميليون شباي بانكي توسط مشموالن در س//امانه سهام عدالت به ثبت رسيده اس//ت. همچنين از اين تعداد ش//ماره شباي واردشده توسط مشموالن، تعداد 23/5 ميليون شماره شباي بانكي پس از بررسي به تاييد رسيده و تاييديه آن در سامانه سهام عدالت قابل مشاهده است. افزون بر اين پس از بررسيهاي انجامشده تعداد 500 هزار شماره شباي بانكي نيز تاييدنشدهواعالمعدمتاييدآندرسامانه قابل مشاهده است كه در اين زمينه براي اين دسته از افراد پيامكي جهت اطالع ارسال شده اس//ت تا دوباره يك شماره شباي جديد در سامانه سهام عدالت به ثبت برسانند. اين گزارش ميافزايد: تعداد سه ميليون شباي بانكي واردشده توسط مش//موالن س//هام عدالت نيز در دست رسيدگي نزد سيستم بانكي و بانكهاي كشوراستكهبهزودينتيجهتاييدآندر سامانهاعالمخواهدشد.بنابراعالمسازمان خصوصيسازيهيچگونهتاخيردرفرآيند بررسي ش//باي بانكي مشموالن وجود ندارد و راستيآزمايي شمارههاي شباي مشموالن طبق زمانبندي پيشبيني شده در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.