آغازپيشفروش3 محصولجديدايرانخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

در برداش//ت 1/5 ميلي//ارد دالري از صندوق توس//عه ملي در خوش//بينانهترين حالت سه تا پنج هزار مورد تسهيالت پرداخت خواهد شد؛ تسهيالتي كه در پهنه جمعيتي كشور تاثيرگذار نخواهد بود و رونق و اشتغال ايجاد نميكند و مشوقي براي جلوگيري از مهاجرت روستاها نخواهد بود.

س//يدابوالفضل رض//وي، معاون توسعه روس//تايي و مناطق محروم كش//ور در روزهاي اخير با اش//اره به اليحه برداش//ت 1/5 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي جهت پرداخت تسهيالت به اشتغالزايي روستاييان و عشاير، جلوگيري از حاشيهنشيني و كمك به ارزشآفريني در روستا در جهت ايجاد عدالت بين روستاييان و شهرنش//ينان را يكي از اهداف آن برشمرده است. با وجود اين، وي يكي از نمونههاي موفق اعطاي تسهيالت معاونت توسعه روستايي را پرداخت تس//هيالت چهار ميليارد توماني به شركت دانشبنياني عنوان كرده كه از سنگآهك، كاغذ توليد كرده است.

با توجه به سخنان رضوي پاسخ ب//ه اين س//وال ضروري اس//ت كه چ//ه ارتباطي مي//ان توليد كاغذ از سنگ آهك با توس//عه روستاهاي كش//ور وجود دارد؟ ب//ه عالوه اين تسهيالت چهار ميليارد توماني چه ميزان اش//تغال ايجاد كرده است؟ سرانه ايجاد ش//غل در اين صنعت بيش از 450 ميليون تومان است. اي//ن در حالي اس//ت كه به عقيده كارشناسان توسعه روستايي، سرانه ايجاد ش//غل در مناطق روس//تايي بسيار پايينتر از اين مبلغ و حدود 15 ميلي//ون تومان اس//ت يعني با چه//ار ميلياردي ك//ه تنها به يك شركت پرداختشده، امكان ايجاد بيش از 250 ش//غل پايدار در يك روستا وجود داشت.

به گزارش تسنيم، اليحه برداشت 1/5 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي جهت اش//تغالزايي روس//تايي آذرماه س//ال 96 به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد و در كميسيون برنامه و بودجه و محاس//بات مورد بحث و بررس//ي ق//رار گرفت. حال اظه//ارات رض//وي در حال//ي بيان ش//ده كه كميسيون برنامهوبودجه در مصوب//هاي بحثبرانگي//ز منابع موردنظر اين اليحه را براي روستاها و شهرهاي زير 10 هزارنفر در نظر گرفته اس//ت. در اين مي//ان او نيز س//قف اين تسهيالت را دو ميليارد توم//ان اعالم كرده اس//ت. حال با توجه به مبلغ ريالي اين مصوبه كه نزديك به شش هزار ميليارد تومان خواهد ش//د و به 35 هزار روستا و 747 ش//هر زي//ر 10 هزارنفري در كشور در خوشبينانهترين حالت سه تا پنج هزار مورد تسهيالت پرداخت خواهد شد؛ تس//هيالتي كه نهتنها در پهنه جمعيتي كشور تاثيرگذار نخواهد بود و رونق و اشتغال ايجاد نميكند كه مشوقي براي جلوگيري از مهاج//رت روس//تاييان و تثبيت جوامع روستايي نيز نخواهد بود.

توجه به اين نكته ضروري است كه نبود زيرساختهاي مناسب زنجيره توليد تا توزيع محصوالت كشاورزي، مشكل اساسي اقتصاد روستا بوده و در اين شرايط تخصيص تسهيالت اقتصاد روس//تاييان تقويت نشده و بدهكاري ايشان را تشديد كرده است. ماحصل اين سياس//تها نيز تبديل روستاييان بيكار به روستاييان »بيكار بدهكار« بوده است. در نقد اين روند رهب//ر انق//الب نيز در دي//دار اخير مسووالن نظام با ايشان بر رسيدگي حقيقي به روستاها و ايجاد امكانات رفتوآمد و انتقال راحت محصوالت روس//تاها به بازار، مديريت صحيح واردات ازجمل//ه جلوگيري ش//ديد از واردات محصوالت//ي كه به توليد مش//ابه داخلي ضربه ميزند، تاكيد ويژهاي داشتند.

باتوجهبهتجربياتشكستخورده گذش//ته در طرحهاي خوداشتغالي، ضربتي اشتغال، بنگاههاي زودبازده و رونق توليد كه براي ايجاد اشتغال به افراد و بنگاههاي اقتصادي تسهيالت پرداخت ميش//د )رويكرد در اليحه جديد دول//ت ني//ز پرداخت صرف تسهيالتاست(بهنظرميرسدايجاد اشتغال در روستاها الزاما با پرداخت تس//هيالت ايجاد نميشود و نياز به اصالح س//ازوكارهاي اجرايي، توجه به زنجيره كامل ايجاد كس//بوكار و از همه مهمتر ايجاد زيرساختهاي اقتص//ادي- اجتماعي كس//بوكار روستايي دارد كه موفقيت يك طرح را تضمين ميكنند.

بنابراين با تاكيد بيشازحد دولت ب//ر اليح//ه برداش//ت 1/5 ميليارد دالر از صندوق توس//عه ملي جهت ايجاد اشتغال روس//تاها، شرايط و زيرساختهاي موجود در كشور و همچنين دغدغهه//اي نمايندگان مبن//ي ب//ر ع//دم انح//راف منابع صندوق توسعه ملي، بهترين بخش جه//ت هزينهكرد منابع اين اليحه سرمايهگذاري در بخشهاي پيشران اقتصادي است كه ميتواند اشتغال مناسبي را در روستاها ايجاد كند. يكي از پيش//رانهاي اصلي اقتصاد كشور، بخش مسكن روستايي است كه عالوه بر اينكه سرمايهگذاري در اين بخش ش//فاف بوده و متولي و بانك عامل تخصصي دارد، قوانين و دس//تورالعملهاي اجراي//ي آن نيز تدوين و تصويبش//ده و آماده اجراس//ت كه اين امر باعث سرعت هرچه بيشتر اجرا خواهد شد.

همچنين بالغبر س//ه ميليون و 200 هزار واحد فرسوده روستايي در كش//ور نياز فوري به بازس//ازي و نوس//ازي دارن//د ك//ه در صورت تعل//ل در اين امر س//االنه ش//اهد ب//روز خس//ارات جان//ي و مالي به روستاييان خواهيم بود. با توجه به اينكه دولت در برنامه ششم توسعه كشور مكلف به نوسازي و بازسازي 200 هزار واحد مس//كن روستايي شده است و ساخت 100 مترمربع مسكن، حداقل دو شغل مستقيم و غيرمس//تقيم ايجاد ميكند، شاهد ايجاد س//االنه 400 هزار شغل در روس//تاها خواهيم بود. اميد اس//ت نمايندگان مجل//س نيز در جريان بررسي اين اليحه در صحن علني از نكات مطرح شده غفلت نكنند.

ايكوپ/رس- مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو از پيشفروش سه محصول جديد در روزهاي اول و سوم تيرماه خبر داد. مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو با اعالم اين خبر گفت: پيش فروش س//ه محصول جديد پژو8002، تندرپالس و دناپالس روز پنجشنبه اول تيرماه براي شماره كد ملي زوج و شنبه سوم تيرماه براي شماره كد ملي فرد انجام خواهد شد.هاشم يكهزارع با بيان اينكه هر كد ملي فقط قادر به ثبت نام يك دستگاه خواهد بود، اظهار كرد: امكاني در سامانه فروش اينترنتي ايجاد خواهد شد تا تمام مشتريان از فرصت يكسان برخوردار باشند ضمن اينكه اين ثبتنام فاقد امكان صلح است.مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو با اشاره به اينكه مبلغ پيش پرداخت براي محصول8002 مبلغ06 ميليون تومان است، يادآور شد: نرخ سود مشاركت در اين طرح 51درصد و نرخ سود انصراف نيز 12 درصد است.وي گفت: متقاضيان براي اطالع بيشتر ازجزييات ثبتنام ميتوانند به سايت رسمي گروه صنعتي ايرانخودرو به نشانيwww.ikco.ir مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.