رشد701 درصدياشتغالدرمعادندردههاخير

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- آخرين آمار تفكيكي از اشتغال در حوزه معدن و همچنين آخرين اعالم مس//ووالن از اش//تغال در اين بخش نشان ميدهد كه در دهه اخير در بخش معدن بيش از 107/5 درصد رش//د اش//تغال وجود داشته است.

بر اساس گزارش سازمان برنامهريزي و مديريت كشور از اشتغال در بخش معدن و 12 بخش ديگر مانند كشاورزي، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حملونقل و انبارداري، ارتباطات، بازرگاني و رستوران و هتلداري، خدمات موسسات مالي و پولي، خدمات امالك و مستغالت، خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي و خانگي و نيز غيرقابل طبقهبندي طي سالهاي 1335 تا 1390 اشتغال در بخش معدن از 14 هزار و 85 نفر در سال 1335 به 91 هزار و 401 نفر در سال 1390 رسيده است. بر اين اساس در سال ،1335 پنج ميليون و 907 هزار و 666 نفر به كار اشتغال داشتهاند كه از اين ميزان 14 هزار و 85 نفر در بخش معدن فعال بودند. همچنين تعداد شاغالن سال 1345 معادل هفت ميليون و 115 هزار و 787 نفر بوده كه در بخش معدن 18 هزار و 961 نفر مش//غول به كار بودهاند. 10 س//ال بعد يعني در سال 5531نيز هشت ميليون و 799 هزار و 420 نفر شاغل وجود داشت كه آمار شاغالن معدن به 44 هزار و 740 نفر افزايش يافت.در ادامه توضيحات اين گزارش آمده است: در س//ال 1365 از 11 ميليون و 56 هزار و 330 نفر ش//اغل، 27 هزار و 429 نفر در بخش معدن فعال بودهاند و در سال 1375 از 14 ميليون و 571 هزار و 572 نفر ش//اغل 40 هزار و 75 نفر در بخش معدن كار ميكردند.همچنين در س//ال 1385 از 20 ميليون و 476 هزار و 341 نفر شاغل 66 هزار و 934 نفر در بخش معدن و در سال 1390 از 20 ميليون و 546 هزار و 874 نفر ش//اغل، 91 هزار و 401 نفر در بخش معدن مشغول به كار بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.