نفایس ملی نیازمند مصوبه هیات دولت

Jahan e-Sanat - - News - تجسمي

پس از اينكه مشخص شد مسافران پرحاش//يه برلين و رم قرار نيست از كش//ور خارج شوند و در حال حاضر ارس//ال و نمايش آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران اصال در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نيس//ت، اين پرسش مطرح شد كه آثار هنري در چه شرايطي ميتوانند از كشور خارج شوند؟

الدن حي//دري، مدي//ركل دفتر حقوقي و امور مالكيت معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اين توضيح كه آثار موزه هنرهاي معاصر كه قرار بود از كشور خارج شوند، جزو اموال دولتي بودند، گفت: »اگر اين آثار جزو اموال دولتي باشند و آنها را بهعنوان اثري كه در اختيار دس//تگاه دولتي بهعن//وان مال دولتي ق//رار گرفته و در اختيار دس//تگاه اس//ت، بدانيم، هر يك مانند س//اير ام//وال دولتي برچسب اموال دارند و در رديف اموال دستگاههاي دولتي در وزارت اقتصاد و در دستگاه به ثبت رسيدهاند و هر يك از آنها مشمول مقررات ناظر بر اموال دولتي هستند.«

او با تاكيد بر اينكه براي خروج اين آثار از كشور بايد مصوبات و مقرراتي كه ناظر بر خروج اموال دولت از كشور است رعايت شود، ادامه داد: »اولين ركن، صالح دولت است. دومين ركن، گرفتن تضمينهاي كافي براي حفظ، نگهداري و برگشت اثر به كشور است. از طرفي باي//د روابطي با هماهنگي وزارت امور خارجه با كش//ور مقصد وجود داشته باشد.«

حيدري با اشاره به قوانين گمرك در اين موضوع، بيان كرد: »در خرد قضيه اگر نگاه كنيم، خروج هريك از اي//ن اموال در گمرك نيازمند وجود نام//ه و مج//وزي از باالتري//ن مقام دستگاه يا مقام مجاز از سوي اوست كه اين مق//ام مجاز معموال معاونان اداري و مالي دستگاه هستند، امضاي نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه ذيحساب دستگاه است نيز بايد باشد. در واقع اين افراد بايد خروج آن مال را از كشور درخواست كنند.«

آثار نفيسي كه ممنوعالخروج هستند

مدي//ركل دفتر حقوق//ي و امور مالكيت معنوي وزارت ارشاد توضيح داد: »اگ//ر اين آثار جزو نفايس ملي و منحصربهفرد باش//ند، بهطور كلي از شمول اين مقررات خارج هستند و براي خروجش//ان به مصوبه دولت نياز اس//ت. اگر بي//م آن برود كه به كش//ور بازگردانده نشوند يا آسيبي به آنها وارد ش//ود، اجازه خروج داده نخواهد شد.«

او بي//ان كرد: »اگ//ر اثري نفيس باش//د )نه نفايس ملي( براي خروج از كشور به مصوبه هيات دولت نياز دارد. س//ازمان ميراث فرهنگي هم مصوبهاي دارد كه در آن براي خروج ام//وال فرهنگي، تاريخ//ي و هنري ضوابط//ي را پيشبين//ي و اين آثار را درجهبندي كرده اس//ت. سازمان

24 اثر نقاشي از ناصر اويسي همراه با ارائه كتاب آثار اين هنرمند شنبه 27 خردادماه با حضور علي مرادخاني معاون هنري وزير ارشاد و تعدادي از هنرمندان در موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش در آمد.

در ابتداي اين مراسم علي محمد زارع سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران گفت: »تالش كرديم كه در شرايط مناسب و در يك دوره دوماهه بخش وسيعي از موزه را به نمايش آثار ناصر اويسي اختصاص دهيم اما به دليل اين كه برنامه نمايشگاههاي موزه تا سال 98 تعيين شده است، اين امكان عمال وجود نداشت.«

زارع ادامه داد: »بنابر خواس//ته مديران آرتس//نتر اين نمايش//گاه همزمان با آخرين روزهاي نمايش آثار گنجينه اتفاق افتاد ت//ا عالقهمندان بتوانند همزمان با تماشاي آثار ناصر اويسي از آثار هنرمندان شهير تاريخ هنر نيز بازديد كنند و خوش//بختانه اين امر امروز و با حضور شما ميسر شد.«

وحيد ملك، مدير آرتس//نتر با تقدير از 60 س//ال هنرمندي ناصر اويس//ي بيان كرد: »بيش از هر چيزي جاي ناصر اويس//ي پيش ما خالي است. امروز در واقع س//الروز ش//صتمين س//ال فعاليت هنري اين هنرمند است.«

مدير آرتسنتر در ادامه گفت: »بارها و در پايتختهاي مهم جهان كليد طاليي شهرهاي بسياري به ناصر اويسي اهدا شده است. ايشان جوايز ارزنده بسياري را از آن خود كرده است و همراه با هنرمنداني چون سالوادور دالي و مارك شاگال آثارش به نمايش در آمده بود.«

وحيد مل//ك اضافه كرد: »امروز بعد از نيم قرن آثار ناصر اويسي در كنار آثار هنرمندان بزرگ جهان در موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش در آمده اس//ت و ما از ميراث فرهنگ//ي مجوزهاي خود يا هيات دولت را شرط خروج اين آثار از كشور دانسته است.«

حيدري در پاسخ به اين پرسش كه »نفي//س« به چه آث//اري گفته ميشود، بيان كرد: »تشخيص نفيس بودن ي//ك اثر كام//ال كاري فني و كارشناسانه است. آثار نفيس عمدتا غير از ارزش مالي، داراي ارزش هنري - تاريخي هم هستند اما اين مطلق نيس//ت و اين موضوع به تشخيص كارشناسان بستگي دارد.«

او درباره كارشناس//ان اين حوزه توضي//ح داد: »در آييننام//ه اموال اين بابت خوشحاليم.«

جواد مجابي، شاعر، نويسنده و پژوهشگر نيز در اين مراس//م گفت: »آثار ناصر اويس//ي 60 سال است كه به طور مداوم به نمايش در آمده اس//ت. او در 23 سالگي تصويري امپرسيونيستي از البرسكي كشيد كه جايزهاي هم نصيبش كرد. س//ال بعد او هم//راه با 32 نقاش در انجم//ن ايران و آمريكا اث//ري را ارائه كرد كه منتقدان آن را پي//روي از ون گ//وگ قلمداد كردند كه جايزه آن نمايشگاه را از آن خود كرد.« فرهنگي، كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي مالك قرار داده شدهاند اما بهط//ور كلي نظر متخصصان و افراد باتجربه، مالك و معيار نظرس//نجي است.«

مدي//ركل دفتر حقوق//ي و امور مالكيت معنوي وزارت ارشاد با اشاره به نگرانيهايي كه در زمينه نگهداري از آث//ار هنري و اطالع//ات اين آثار وجود دارد، در گفتوگو با ايسنا تاكيد كرد: »اموال دولتي، چه س//اختمان چندده ميليارد توماني باشد و چه يك تابلوي يك ميليون توماني، ضوابط و مقررات خاص خود را دارد. بخش//ي از نگرانيها به نداشتن آگاهي نسبت به اين مق//ررات بازميگردد، يعني ش//فافيتي كه در نگه//داري اموال دولتي و الزاماتي كه وجود دارد، نوع اثر را خاص نميكند. همه آن اثرها جزو اموال دولت هس//تند و مقررات ناظر بر آنها يكي است و هر كسي كه مسوول اس//ت بايد كوشا باشد. افراط و تفريط در زمينه نگهداري از اين آثار پذيرفته نيست و افراد امين، مسووالن نگهداري از آنها هستند و در ص//ورت كوتاهي در اين كار بايد پاسخگو باشند.«

مدي//ركل دفتر حقوق//ي و امور

او ادامه داد: »اويسي در سال 1336 با آثار متنوعش ش//يوهاي را آغاز كرد كه راه و رسم هميشگي اش شد و آن ه//م نو كردن مينياتور بود و با حضور در بيينال دوم و س//وم نقاشي و به واسطه جايزهاي كه گرفت در گزينش شيوه اش استوارتر عمل كرد.«

اين شاعر و نويسنده بيان كرد: »توجه او به مينياتور ايران به عنوان ميراث ملي موجب ش//د با ساده كردن خطوط و اختصار رنگ فضاي س//نتي نگارگري ايران را به زمان حاضر و خيالهاي رنگينش پيوند بزند. اويسي مالكي//ت معن//وي وزارت فرهنگ و ارشاد اس//المي ادامه داد: »يكسري اطالعات اين آثار در اختيار دستگاه است و نهادهاي نظارتي در صورتي كه مطالبه كنند، دستگاه مكلف است اين اطالعات را در اختيارش//ان قرار ده//د. در حال حاضر اطالعات خود آثار در حال بهروزرس//اني در سايت موزه اس//ت، ولي چيزي كه شفاف است، اين است كه فهرست و شماره اموالي كه وجود دارد، در دستگاه و در وزارت اقتصاد بهعنوان ناظر بر اموال دولتي، كامال شفاف است.«

او گفت: »نميدانم چه اطالعاتي در اختي//ار جامعه هنري قرار گرفته و چراي//ي آن را ه//م نميدان//م، اما مس//لما ما بهعن//وان واحد حقوقي، تمام جوانب امر را قبل از اينكه اثري از كشور خارج شود و اتفاقي بيفتد، رص//د و اعالم ميكني//م و در انعقاد قراردادها نظارت كافي را در رعايت صالح دولت و حفظ اموال دولتي به خرج ميدهيم.«

حيدري درباره شفافيت در انعقاد قرارداده//اي خ//روج و نمايش آثار هنري در خارج از كشور، بيان كرد: »مق//ررات ناظر بر دسترس//ي آزاد ب//ه اطالعات، اگر اطالع//ات به قيد محرمانگي و درجهبندي محرمانگي مقي//د نباش//د، اينگونه اس//ت كه دس//تگاهها بايد اين اطالعات را در اختيار عموم هم قرار دهند. در اين رابط//ه فكر ميكنم اگ//ر به مرحله بس//تن قرارداد و انجام كار برس//د، متوليان امر با شفافيت اطالعات را در اختيار عموم قرار خواهند داد.«

او اضافه كرد: »در رابطه با اموال خصوصي، نظارته//اي كافي براي خروج نفايس ملي از كش//ور يا آثار تاريخ//ي توس//ط س//ازمان ميراث فرهنگي اعمال ميشود؛ اما مقررات ناظر ب//ر عملكرد دس//تگاهها براي خروج و حفظ و نگهداري آثار، اعمال نميشود.« در اوايل بيش//تر از نقاش//ي زند و قاجار الهام ميگرفت اما به تدريج به دستاوردهاي قرون پيشين توجه كرد و نقاشيهاي سلجوقي و كتيبهها و مجموعههاي هنري قرن هفت به بعد را بررس//ي كرد و مورد اس//تفاده قرار داد. در واقع آثار هخامنش//ي و ساساني غالب تابلوهاي او را شكل دادند.«

مجابي گفت: »اويس//ي با اينك//ه حقوق خوانده بود اما همواره دلش با شعر بود و خواندن شعر استادان به تدريج نقاشي شعرگونه را در آن بيدار كرد، بهگونهاي كه ميتوان او را نقاش شاعرانگيها دانست و بينش شاعرانه در تابلوهايش به ظرافت كالبدي تجسم يافته است.«

او در پاي//ان گفت: »خلوت بودن فضاي پسزمينه و ايجاز خطوط و طراحي شتابناك ساده، حاصل تامالت او در هن//ر چين و ژاپن اس//ت. اما اقامت//ش در اروپا و آمري//كا و احاط//هاش به هنر جهاني در س//ياق كارش بيتاثير نبود. اويسي از آغاز كارش هندسه نقاشي مدرن و غرب و تركيببندي ش//اهكارهاي استادان پيشين و رنگبندي و سامانبخشي نهايي كارش را از دل موزهها و مجموعههاي جهاني بيرون كشيد.«

همزمان با اين نمايش//گاه، كتابي كه شامل بيش از 100 اثر از اين هنرمند اس//ت به چاپ رس//يده است. آثار اين هنرمند در كنار نمايش//گاه آثار منتخب ايراني و خارج//ي در گنجينه م//وزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش در آمده است.

در اين مراسم كه با همكاري وحيد ملك، مدير آرت س//نتر و اين مركز هنري برگزار شد، حسين محجوبي، ناص//ر پلنگي، رضا كيانيان،كورش شيش//هگران، جواد مجاب//ي، م//ژده طباطباي//ي، مهرداد ص//دري، محمد رحمانيان، محبوبه كاظمي، سهراب هادي و محمدهادي فدوي حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.