كتابهايی برای شنيدن

Jahan e-Sanat - - News -

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان كه مدتي است ميكوشد آثار خود را به صورت صوتي در اختيار مخاطبان قرار دهد در ادامه اين روند، دو كتاب »دربارهآزادي«اثرجاناستوارتميلومجموعهداستانكوتاه»الكنقرهاي« نوشته عليرضا زندي )سالها پيش به صورت كتاب چاپي منتشر شده( را در قالب كتاب گويا منتشر كرده است. دربارهآزادي دربارهآزادينوشتهجاناستوارتميلباترجمهمحمودصناعيتوسطنشر روشنگران در قالب كتاب گويا منتشر شده و پژمان ابوالقاسمي نيز گويندگي اين كتاب را برعهده داشته است. جان كالم نويسنده در اين كتاب كه قبال هيچ نويسنده جامعهشناسي به آن نپرداخته بهويژه در بخش جامعه سياسي، حقوق اقليت است يعني آن عده كه نميتوانند در قالب اكثريت، حكومت را به دست بگيرند يا حرف خود را به كرسي بنشانند. تاكيد جان استوارت ميل در مورد حق بيان عقايد اين گروه، يكي از شاهبيتهاي كتاب »درباره آزادي« است. »درباره آزادي« نوشته جان استوارت ميل در 184 صفحه و به همراه يك سيدي كتاب گويا با قيمت00021 تومان منتشر شده است الكنقرهاي مجموعهداستان»الكنقرهاي«نوشتهعليرضازنديتوسطانتشاراتروشنگران و مطالعات زنان در قالب كتاب گويا منتشر شده و پژمان ابوالقاسمي نيز گويندگي وكارگردانياينكتابصوتيراانجامدادهاست. مجموعهداستان»الكنقرهاي« در ژانر دلهره يا جنايي نگاشته شده و نويسنده اين ژانر را با توجه به فضاي غمبار اتمسفر اطرافش انتخاب كرده و خودش در اينباره ميگويد: »بدون ترديد شرايط اجتماعي در نگارش فضاي داستاني اين مجموعه بيتاثير نبوده اما انگيزه اصلي از انتخابچنينژانريكهمعدودنويسندهداخليبهآنگرايشپيداميكند،ازعالقه شخصيامبهايجادتعليقودلهرهدرداستاننشاتگرفتهاست.«مجموعهداستان »الكنقرهاي«نوشتهعليرضازنديدر631 صفحهوبههمراهيكسيديكتاب گوياباقيمت0008 تومانمنتشرشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.