مهلت تكميل ثبتنام براي بيمه تامين اجتماعيهنرمندانتئاتر

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- هنرمندان تئاتر براي بهرهمندي از بيمه تاميناجتماعي و ممانعت از تعليق بيمه تا 20 تير 1396 مهلت دارند كه نسبت به عضويت و تكميل اطالعات خود در سايت صندوق اعتباري هنر اقدام كنند. به گزارش ايلنا، واحد بيمه هنرمندان اداره كل هنرهاي نمايشي در دو اطالعيه مجزا از هنرمندان تئاتر خواست تا 20 تيرماه نسبت به تكميل عضويت خود در سايت صندوق اعتباري هنر اقدام كنند. در اطالعيه اول آمده است:

هنرمن//دان محترم عرصه تئاتر كه از طريق صندوق اعتباري هنر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتهاند و تاكنون براي عضويت در سايت صندوق اعتباري هنر اقدام نكردهاند ضروري اس//ت تا تاريخ 1396/4/20 به آدرس www.honarcredit.ir مراجعه كرده و نسبت به عضويت يا تكميل پروفايلخوداقدامكنند. الزمبهذكراستعضونشدندرسايتمذكورموجب تعليق بيمه هنرمندان محترم خواهد شد. در اطالعيه دوم نيز يادآور شده است: هنرمندان//ي كه به منظور بهرهمندي از بيمه تاميناجتماعي به صندوق اعتباري هنر معرفي ش//دهاند ولي هنوز اقدام به عضويت در سايت صندوق اعتباري هنر نكردهاند، ضروري است تا تاريخ 96/4/20 نسبت به عضويت يا تكميل پروفايل خود در سايت

‪www. honarcredit. ir/‬ اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.