فصل اول »شهرزاد« رايگان عرضه شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- سايت لوتوس پلي، سايت رسمي عرضه فصل دوم سريال »شهرزاد«، خالصهاي از فصل اول اين س//ريال را به صورت رايگان عرضه كرد. مجموعه 60 دقيقهاي با نام »قصههاي ش//هرزاد« خالصهاي جذاب از فصل اول سريال »ش//هرزاد« اس//ت كه در س//ايت لوتوس عرضه شده اس//ت. در اين مجموعه سكانس ويژهاي از فصل دوم با تدوين مسعود رفيعزاده نيز عرضه شده است. عالقهمن//دان ميتوانند با وارد كردن ايميل يا ش//ماره همراه خود در س//ايت ‪www. lotusplay. ir)‬ (خالصه06 دقيقهايفصلاول»شهرزاد«راببينند. براس//اس اعالم موسسه تصويرگستر پاسارگاد، فصل دوم سريال »شهرزاد« به كارگردانيحسنفتحيوتهيهكنندگيسيدمحمدامامي،امروزدرشبكهخانگي عرضه ميشود. داستان سريال »شهرزاد« در دهه 30 خورشيدي ميگذرد و روايتي عاشقانه بر بستر تاريخ است كه نغمه ثميني و حسن فتحي نويسندگان اينمجموعههستند.رضاكيانيان،رويانونهالي،اميرجعفريوآتنهفقيهنصيري از بازيگران جديد فصل دوم هستند كه در كنار ترانه عليدوستي، شهاب حسيني، مصطفي زماني، پريناز ايزديار، مهدي سلطاني، پرويز فالحيپور، گالره عباسي، سهيالرضوي،فريبامتخصص،اميرحسينفتحيو...ايفاينقشميكنند.محسن چاوشي نيز همانند فصل اول به عنوان خواننده همراه اين سريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.