حضور برگزيدگان موسيقي نواحي در جشنواره فجر

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- دبير سيوسومين جشنواره موسيقي فجر اعالم كرد كه برگزيدگان موسيقي نواحي در جشنواره فجر حضور خواهند داشت. حميدرضا نوربخش دبيرسيوسومينجشنوارهموسيقيفجرگفت:موسيقينواحيدارايظرفيتها و پتانسيلهاي بااليي براي موسيقي ايران است و حمايت از هنرمندان آن يقينا بهارتقايسطحكيفيموسيقيكمكخواهدكرد. دبيرسيوسومينجشنواره موسيقي فجر ادامه داد: با توجه به ريلگذاري جديد جشنواره موسيقي فجر در تالش هستيم امسال ساختار اجرايي جديدي را بهگونهاي طراحي كنيم كه تا مهر ماه ضمن اعالم اسامي گروهاي شركتكننده جدول اجرايي اين جشنواره را نيز منتشر كنيم. امسال عالوه برگزيدگان موسيقي نواحي، منتخبان ساير جشنوارهها مانند كالسيك ايراني و موسيقي معاصر نيز در جشنواره سيوسوم حضورخواهندداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.