مهلت ارسال آثار به جشنواره نقد كتاب

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- آخرين مهلت ارسال آثار به چهاردهمين دوره جشنواره نقد كتاب 31 تيرماه سال جاري اعالم شد. موسسه خانه كتاب هر سال با هدف ارتقاي سطحكميوكيفينقد،جشنوارهنقدكتابراهمزمانباهفتهپژوهشدرآذرماه برگزار ميكند. بر اين اساس از همه نويسندگان، مديران مسوول مطبوعات و نشريات داخلي دعوت شده مقاالتي را كه نخستينبار در حوزه نقد كتاب در سال 1395 منتشر كردهاند، حداكثر تا 31 تيرماه 1396 از طريق بارگذاري مقاالت درتارنمايجشنواره،بهدبيرخانهجشنوارهارسالكنند. دبيرخانهجشنوارهنقد كتاب در تهران، خيابان انقالب، خيابان برادران مظفرجنوبي، كوچه خواجهنصير، شماره 2، طبقه دوم واقع است. عالقهمندان براي اطالعات بيشتر ميتوانند به نش//اني الكترونيكي ‪www. naghdeketab. ir‬ مراجعه كنند يا با ش//ماره 66415255 تماس بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.