9

Jahan e-Sanat - - News - تازه ها

معاون وزارت ارتباطات با اش//اره به ورود كاال پايينت//ر از قيمت واقعي به كش//ور گفت: با توجه به قيمت پايين اعالميكاالهايحوزه ICT تعرفهآننيز مبلغ ناچيزي ميشود كه در اين شرايط، بحثقيمتگذاريدركنارتعيينتعرفه، ميتواند از دامپينگ جلوگيري كند.

اميرحس//ين دوايي، معاون فناوري و ن//وآوري وزارت ارتباط//ات و فناوري اطالع//ات در مورد آييننام//ه اجرايي نظامنامه پيوس//ت فناوري با اش//اره به اينك//ه اي//ن آييننام//ه اجرايي نتيجه آسيبشناس//ي قوانين گذشته درباره توانمندسازي داخلي است، افزود: بهطور مثال در قانون 51 درصد كه در مجلس شوراي اس//المي تصويب شد، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ماموريت داش//ت اگر قرار اس//ت واردات كااليي صورت گيرد، بايد وجود آن محصول در ايران تاييد ميشد.

وي تاكيد كرد: با وجود دهها هزار قلم كاال به كش//ور چگونه سازمان كوچكي مانند س//ازمان پژوهشه//اي علمي و صنعتي ميتواند وجود يك كااليي را در ايران تاييد و كيفيت آن را نيز مشخص كند و معلوم است كه اين قانون امكان اجرا ندارد.

دوايي با اشاره به اينكه آييننامه نظام نامه پيوست فناوري از طريق مناقصات انجام ميش//ود، خاطرنشان كرد: چون فرآيندهاياجراييقانون15 درصدوارد مناقصات نشده بود قابليت اجرا نداشت.

وي با اش//اره به اينكه در اين زمينه تعيي//ن تعرف//ه در بخ//ش غيردولتي

آن دس//ته از م//ردم آمريكا كه در فاصله زماني 28 اكتبر سال 2016 تا 14 آوريلسال7102 مشتريفروشگاه البسه زنجيرهاي باكل بودهاند بايد نگران س//رقت اطالعات كارتهاي اعتباري خود باشند.

هكرهاتوانستهاندبانفوذبهپايانههاي پرداخت الكتروني//ك يا POS صدها اثرگذارتر است، تصريح كرد: البته در اين بخش هم نقطه ضعفي وجود داشت به طوريكهواردكنندگانكاالييكهخيلي تمايل به شكلگيري توان توليد كاال در كش//ور نداشتند با ورود كاال پايينتر از قيمت واقعي دامپينگ انجام ميدادند و با توجه به قيمت پايين اعالمي كاال، تعرفه آن نيز مبلغ ناچيزي ميشد كه در اين شرايط بحث قيمتگذاري ميتواند باعث جلوگيري از دامپينگ شود.

كنترلش/ركتهايخارجيبا قيمتگذاري

مع//اون فن//اوري و ن//وآوري وزارت ارتباطات تاكيد كرد: بايد قيمت از نظر گمركي تعيين شود و كميسيون ماده »يك« آييننامه قانون صادرات و واردات از گذش//ته با نماينده س//ازمان تنظيم مقررات ارتباط//ات در اين حوزه وجود داشته است كه براساس اين آييننامه و با همفكري آنان بحث قيمتگذاري كاالهاي وارداتي در اين حوزه را در كنار تعرفهگذاري داشته باشيم.

وي ب//ا بي//ان اينك//ه طب//ق قانون مناقص//ات نميتواني//م در قراردادهاي بخشخصوصي دخالت//ي كنيم، افزود: اما از طريق تعرفهگذاري و قيمتگذاري ميتوانيم شركتهاي خارجي را ملزم به استفاده از توان داخل كنيم. البته وزير ارتباطات در چند روز گذشته ماموريت جديدي به معاونت فن//اوري و نوآوري وزارتخانه محول كرد كه آييننامهاي هم براي بخش غيردولتي اين حوزه تدوين شود تا در چارچوب قانون و رعايت تمام اين مسايل اس//تفاده از توان داخلي را شعبه فروش//گاههاي باكل در سراسر آمريكا، برخي اطالعات شخصي افراد و همينطوردادههايمربوطبهكارتهاي اعتباري آنها را سرقت كنند.

باكل اولين بار روز جمعه اطالعاتي را در اين زمينه روي س//ايت خود قرار داد. بر اين اس//اس هكرها توانستهاند اين اطالعات را در زمان خريد مردم از داشته باشيم.

دوايي تصريح كرد: در اين آييننامه بايد فرمولهاي تشويقي را طوري تهيه كنيم كه به طور مثال از طريق تخفيف در تعرفههاي گمركي شركتها را براي تهيه پيوس//ت فناوري پروژههاي خود تشويق كنيم. البته ما در اين زمينه هم الزامات قانوني درباره اقتصاد مقاومتي و قوانين عادي كشور را داريم.

وي تاكي//د كرد: در حال حاضر اين كار آغ//از ش//ده و در مناقص//ه يكي از اپراتورها س//عي ش//ده با تواف//ق آنها و همكاري بخشخصوصي و نظام صنفي وسنديكايمخابراتپيوستفناوريهم پايانههاي POS باكل سرقت كنند.

هكرها براي اين كار بدافزاري را در سيستمهاي پرداخت الكترونيك باكل جاسازي كردهاند. البته با توجه به اينكه سيستم يادشده براي خريد از وبسايت باكل به كار نميرفته خريداران البسه از سايت آن در معرض خطر نيستند.

همچنين بايد توجه داشت اطالعات در اين مناقصه انجام شود.

سرمايهگذاري3 هزارميلياردي در حوزه ICT

مع//اون فن//اوري و ن//وآوري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخ به سوالي در زمينه تعداد مناقصات بزرگ بينالمللي در اين ح//وزه نيز افزود: در پنج سال گذشته دولت سه هزار ميليارد توم//ان در حوزهICT س//رمايهگذاري كرده كه از طريق مناقصات انجام شده است و چند برابر همين سرمايهگذاري بي//ن 16 تا 20 هزار ميليارد تومان هم بخشخصوصي انجام داده و اگر بتوانيم از اين حجم چند هزار ميليارد توماني مثال كاربراني كه از كارتهاي اعتباري داراي تراشههاي امن اس//تفاده كردهاند، به س//رقت نرفته اما كارب//ران كارتهاي اعتباري قديمي كه مجهز به نوارهاي مغناطيس//ي اس//ت بهطور جدي در معرض خطر هستند.

به گزارش مهر، باكل اعالم كرده در حالهمكاريباشركتهايتوليدكننده كارتهاي اعتباري براي حل مش//كل است. مديران اين فروشگاه زنجيرهاي از افشاي تعداد افرادي كه به علت اين حمله هكري دچار مش//كل شدهاند، خودداري كردهاند اما از مشتريان خود خواس//تهاند تراكنشهاي كارتهاي اعتباري خود را براي شناس//ايي موارد مشكوك فعاليت كنترل كنند.

پي//ش از اي//ن در ماهه//اي مارس ت//ا آوريل س//ال 2017 هم هكرها به سيستمهاي POS رستوران زنجيرهاي Chipotle در آمري//كا حمله كرده و اطالعات كارتهاي اعتباري مشتريان آن را سرقت كرده بودند. 10 درصد براي شركتهاي ايراني ايجاد بازار و براي دانشگاهها پروژه تعريف كنيم، اينكار ميتواند تغيير عمدهاي در اين زمينه در فضاي كشور ايجاد كند.

وي درباره اينكه چرا وزارت ارتباطات يا دولت به دانشگاهها و شركتها و براي توانمندسازيآنانمستقيمپولپرداخت نميكن//د و ميخواهد اينكار از طريق مناقصهانجامشود،پاسخداد:تاكيدداريم كه كارفرماي هوش//مند از شركتهاي داخل//ي خريد كند؛ ش//ركتهايي كه صاحب استاندارد هستند و هر چيزي را برايخريدقبولنميكنندوازاينطريق نهادها و محصوالت ما ميتوانند ارتقاي كيفيتي و مديريتي داشته باشند.

به گزارش ايسنا، دوايي به اثرگذاري اجراي آييننامه پيوست فناوري در بازار اشاره كرد و گفت: اگر بخشخصوصي براساس مكانيس//مي پيوست فناوري را اجراي//ي كن//د و در مذاكرات خود با شركتهاي خارجي عنوان كند كه بايد طب//ق الزامات دولت ايران رفتار ش//ود به دليل اينكه ش//ركتهاي بينالمللي به صورت حرف//هاي عمل ميكنند به س//رعت خود را با ضوابط و قوانين آن كش//ور تطبيق ميدهند البته ش//ايد قيم//ت را باالتر ببرند ام//ا قانون را زير پ//ا نميگذارند. وي با اش//اره به اينكه كميته فني و بازرگاني درباره مناقصات، تصميمگيرنده اس//ت، افزود: با اجراي آييننامه نظامنامه پيوست فناوري براي شركتكنندگان در مناقصه فقط تعداد ش//رح خدمات پروژه بيشتري تعريف ميش//ود، تغييري در مسير انجام كار صورت نميگيرد و در عين حال هزينه آن هم پرداخت ميشود.

مع//اون فن//اوري و ن//وآوري وزارت ارتباط//ات و فن//اوري اطالعات با بيان اينكه اين تجربه در كش//ورهاي ديگر هم اجرا ش//ده اس//ت، افزود: هر زماني كه دس//تگاههاي دولتي در كش//ور در همكاري با ش//ركتهاي بينالمللي از آنهادرخواستشدهدرحوزههايمختلف فعاليت كنند، شركتهاي خارجي هم اين تعهدات را انجام دادهاند اما در تغيير مداوم مديريتها و بالتكليفي آنها اين شركتها از برنامههاي خود در اين حوزه عقبنشينيداشتهاند.

مهر- ش//ركت آتاري قصد دارد يك كنس//ول بازي جديد به بازار عرضه كند. اين در حالي اس//ت ك//ه آخرين مرتب//ه اين شركت 20 سال قبل كنسولي س//اخت و در سال 2013 اعالم ورشكستگي كرد.

ش//ركت آتاري اعالم كرده يك كنسول بازي جديد خانگي را به بازار عرضه خواهد كرد. اين در حالي است كه دقيقا 20 سال از عرضه آخرين كنسول بازي اين شركت به بازار ميگذرد. فرد چزنايس، مدير ارشد اجرايي اين شركت اعالم كرده آتاري نقشههاي زيادي براي محص//والت جديد خ//ود دارد. او در اينباره گفت: ما دوباره وارد بازار سختافزار شدهايم!

از س//وي ديگر هفته گذش//ته ش//ركت آتاري وبس//ايتي را به نام ‪Atari Box‬ افتتاح كرد. اين سايت حاوي ويدئويي از يك دستگاه با پانل چوبي بود كه به نظر ميرسد همان آتاريباكس باشد.

البته در حال حاضر اطالعات كمي درباره محصول جديد در دسترس است. چزنايس فقط اعالم كرده آتاري باكس از فناوري پيسي استفاده ميكند. همچنين طراحي اين دستگاه هنوز هم ادامه دارد. اما درباره نوع بازي آتاريباكس جديد هيچ اطالعاتي ارائه نشده است.

ش//ركت آتاري در س//ال 2013 اعالم ورشكس//تگي ك//رد. به گفته چزنايس از آن زمان تاكنون اين ش//ركت با تكيه روي بازيهاي موبايل به سودآوري رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.