قفل كردن ويندوز با اسكنر صفحهكليد

Jahan e-Sanat - - News -

شركت مايكروسافت صفحهكليد پيش//رفتهاي براي رايانهها توليد كرده كه مجهز به اسكنر اثرانگشت است و از آن ميت//وان براي قفل كردن رايانه استفاده كرد.

اس//تفاده از حسگر اثرانگشت براي رمزگشايي از گوشيها و تبلتها مدتي است كه متداول شده اما صفحهكليد 130 دالري مايكروس//افت به كاربران ام//كان ميدهد به ج//اي تايپ كلمه عبور براي هر ب//ار ورود به رايانه فقط انگش//ت خود را روي يكي از كليدها قرار دهند.

صفحهكليد يادش//ده Modern Keyboard ن//ام دارد و حس//گر اثرانگش//ت آن در زي//ر س//طح يكي از كليدها و در س//مت راس//ت كليد Alt مخف//ي ش//ده اس//ت. از اي//ن طريق ميتوان سيس//تم تاييد هويت ‪Windows Hello‬ را نيز با استفاده از صفحهكليد يادشده روي رايانههاي مجهز به ويندوز 10 به كار برد.

به گزارش مهر، مايكروسافت براي تبلي//غ و بازاريابي اين صفحهكليد به عبارت »شما كلمه عبور هستيد« اكتفا كرده است. ‪Windows Hello‬ كه در سال 2015 معرفي شد، به كاربران ام//كان ميدهد براي قفلگش//ايي از ويندوز01 ازاثرانگشت،چهرهياعنبيه چش//م اس//تفاده كنند. اين خدمات پيش از اين از طريق سرفيسپرو 4 و سرفيسبوك در دسترس بوده است.

پيش از اين اپل خدمات مشابهي را از طريق صفحهكليد مكبوك پرو ارائه داده و آن را به اسكنر اثرانگشت مجهز كرده بود اما كاربران ويندوز به چنين امكاناتي دسترسي نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.