ايران نايبرييس جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه

Jahan e-Sanat - - News -

كش//ورهاي عضو جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه ،(APT) ايران را براي نايب رييسي جلسات آمادگي حضور در كنفرانس سران مختار مخابراتي اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) برگزيدند.

عليرضا درويشي، مدير سازمانهاي تخصصي بينالمللي رگوالتوري به نمايندگي از جمهوري اس//المي ايران با اجماع نظر همه كشورهاي حاضر به س//مت نايب رييس جلسات آمادگي كش//ورهاي عضو جامعه مخابراتي آس//يا و اقيانوسيه (APT) منصوب ش//د. اولين جلسه آمادگي، خردادماه در تايلند برگزار شد.

در اين جلس//ه نماين//ده مالزي بهعنوان رييس جلس//ات و نمايندگان ايران، چين و ژاپن بهعنوان نايبرييس انتخاب ش//دند. علت برگزاري اين جلسات چهارگانه، ايجاد هماهنگي براي حضور موثرتر در كنفرانس سران مختار است.

كنفرانسهاي سران مختار مخابراتي اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) هر چهار سال يكبار بهمنظور تعيين سياستهاي كلي اتحاديه، برنامههاي مالي، انتخاب مديران ارشد اتحاديه، اعضاي شورا و اعضاي هيات ارتباطات راديويي تشكيلميشوند.

دوره قبلي كنفرانسهاي س//ران مختار مخابراتي س//ال 2014 در بوسان كرهجنوبي با حضور محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات كشورمان و 190 كشور جهان برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.