فرانسه پهپاد قطار ميسازد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- ش//ركت راهآهن دولتي فرانس//ه موس//وم به SNCF قصد دارد تا س//ال 2023 اس//تفاده از قطارهاي خودران و بدون نياز به راننده را آغاز كند.

اين قطارها كه با سرعت باال مسافران را ميان شهرهاي مختلف جابهجا ميكنند، قطارهاي پهپادي يا ‪drone trains‬ نام دارند و استفاده آزمايشي از آنها از سال 2019 آغاز خواهد شد.

قرار است يك سيستم هدايت خودكار ويژه براي استفاده در اين قطارها به كار گرفته شود كه متشكل از حسگرهاي خارجي براي شناسايي موانع احتمالي و فعال كردن ترمزهاي خودكار است.

قطارهاي يادش//ده همچني//ن از امكاناتي براي هش//دار دادن به خودروها و جلوگيري از تصادف با آنها برخوردار هس//تند. يكي ديگر از مزاياي استفاده از اين فناوري افزايش تعداد ترنهاي قابل استفاده در يك مس//ير به ميزان 25 درصد در مقايس//ه با شرايط فعلي است. زيرا فاصله اعزام دو قطار با استفاده از فناوري خودران از 081ثانيه به 108 ثانيه كاهش مييابد.

اولين قطارهاي خودران فرانسه از سال 2023 مسافران را از پاريس به مقاصدي در جنوب شرق اين كشور خواهند برد و در حال حاضر بررسيها براي ايمنسازي كامل سيستم يادشده در جريان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.