افزايش52 درصديقيمتمسكن

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مس/كن- ماليات جديد مس//كن اعت//راض بس//ياري از فعاالن مس//كن را به دنبال داش//ته به طوري كه دامنه اعتراضات به مديران دولتي هم گس//ترش يافته است. بر اساس قانون جديد در كليه مناطق شهري كشور، همه سازندههاي مسكن مكلفند براي فروش آپارتمانهايي كه پروانه س//اخت آنها از ابتداي س//ال 95 به بعد صادر شده، مبلغ »ماليات بر ساخت و فروش موضوع ماده «77 را براس//اس فرمول جديد به ادارات مالياتي پرداخت كنند؛ چنين قانوني ماليات ساخت و فروش مسكن را 40 تا 50 برابر ميزان فعلي افزايش ميدهد و طبيعي است كه تغييرات قابل مالحظهاي را در رفتار سازندگان مسكن ايجاد كند.

در اين ميان عدهاي از سازندگان مسكن كه بهطور عمده انبوهس//از هستند، معتقدند كه قان//ون جديد ماليات قيمت مس//كن را افزايش خواهد داد و به آن ش//ديدا اعتراض كردهان//د؛ ابالغ يكباره اين قانون از س//وي س//ازمان امور مالياتي به ان//دازهاي عجيب به نظر ميرس//يد ك//ه مظاهري//ان، معاون مس//كن وزارت راهوشهرس//ازي ب//ه تازگي خواستار اصالح قانون شده است. او ميگويد حداقل س//ه ايراد به آييننام//ه »ماليات بر ساختوسازهاي مسكوني« وارد است كه در تعامل با كارشناسان و سازمانهاي مربوطه درصدد رفع ايرادات هستيم.

حامد مظاهريان گفت: يكي از نقاط ضعف اين اس//ت كه ميزان ماليات مسكن به نوعي قابل مذاكره ش//ده است. در دوره قبل چون قيمتها ثابت بود ميزان ماليات مشخص بود اما هماكنون چون مسكن صنعتي است كه با بخشهاي مختلف درگير اس//ت و استخراج قيم//ت و س//ود آن ميتواند متفاوت باش//د اصالحيه جديد، ميزان ماليات را قابل مذاكره ميكند كه اين كار نامطبوع است.

مظاهري//ان ايراد ديگ//ر را احتمال دامن زدن ب//ه خريد و ف//روش قولنامهاي ميداند و اعالم ميكند: در اين آييننامه ذكر ش//ده مس//كن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پايان كار ش//امل ماليات ميش//ود و اگر سه سال بگذرد قانونگذار فرض را بر اين گذاشته كه مس//كن براي مصرف س//اخته شده و شامل ماليات نميشود. معاون مسكن و ساختمان وزي//ر راهوشهرس//ازي تاكي//د ميكند: نقد ديگ//ر وارد ب//ر اين اصالحيه اين اس//ت كه عنوان شده ش//ركتهاي حرفهاي نسبت به كساني كه امالك خردتر را ميسازند ماليات كمتري بپردازند. اين ميتواند با سياستهاي اصلي كه بايد به س//مت ساختوس//ازهاي حرفهايت//ر و حقوقيتر حركت كنيم، تنافر داشته باشد. انبوهسازان: تكليفمان مشخص شد! انبوهسازان و سازندگان مسكن، گروه ديگر مخالفان اين قانون را ش//امل ميشوند؛ دبير كانون سراس//ري انبوهسازان به طعنه گفته است: ابالغ آييننامه ماده «77» مالياتهاي مس//تقيم يك اتفاق مثبت بود چون تكليف انبوهس//ازان را مش//خص كرد، فرش//يدپور گفته كه تمام هزينهه//اي اين آييننامه به خريداران مس//كن منتقل ميشود. او معتقد اس//ت: اساسا با پرداخت ماليات براي بخش مسكن در شرايطي كه اين صنعت در ركود بهسر ميبرد، مخالف هس//تيم. خوشحاليم دولت محترم آمده و آييننامه ماده «77» را ابالغ كرده چون انبوهسازان تكليف خودشان را نميدانستند. قانون ماليات و جلوگيري از داللي در اي//ن مي//ان كارشناس//ان ديگري نيز هستند كه با اين قانون موافقت كردهاند؛ يك كارشناس مسكن با هشدار نسبت به حركت به سمت صدور صورت وضعيت و فاكتورهاي صوري براي فرار از ماليات ساخت آپارتمان به مهر گفت: هزينه ساخت هر متر آپارتمان براي سازندگان، حداكثر يك ميليون تومان اس//ت. حميدرضا سجادي معتقد است: اخذ ماليات از ساختوساز باعث ميشود بسياري از آنهايي كه بسازوبفروشي، شغلشان نيست و تنها براي كس//ب س//ود هنگفت وارد اين بخش ش//دهاند، كنار بروند.اين كارش//ناس حوزه مسكن در پاسخ به اين پرسش كه آيا اخذ ماليات از ساخت، سبب افزايش قيمت مسكن ميشود، ميگويد: مگر در حال حاضر چند دس//تگاه مسكن در كل كشور در حال ساختوساز اس//ت كه بر فرض اخذ ماليات از س//ازنده آنها، پس از ف//روش اين واحدها در يك س//ال آينده، س//بب افزايش قيمت واحدهاي مس//كوني موجود ش//ود. بنابراين اينها بهانههايي است كه دالالن مسكن براي افزايش بيش از حد قيمت به راه انداختهاند ت//ا مجدد بتوانند با ايجاد جو رواني احتمال افزايش قيمت مسكن، مردم را به خريد آن وادارند تا اين هجوم مردم را به افزايش تقاضا تعبير كرده و س//پس با اعالم كمبود مسكن براي فروش و كاهش عرضه به افزايش قيمت آن دامن بزنند و به س//ودهاي كالني دست يابند.با وجود اين اظهارات، مخالفت رسمي معاونت مسكن وزارت راهوشهرسازي نشان ميده//د كه احتمال اصالح قانون نيز وجود دارد اما تاثيرپذيري بازار مسكن از اين قانون مهمترين موضوعي است كه فعاالن مسكن را نگران كرده است. در صورتيكه سازندگان به افزايش 40 برابري هزينههاي مالياتي خود واكنش منفي نش//ان دهند، ميتوان انتظار داشت كه قيمت فروش مسكن به يكباره تا 25 درصد افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.