آغاز عمليات اجراي مقاوم سازي آموزشگاهي در انزلي

Jahan e-Sanat - - News -

محبوبهابوالقاسمي-فروشانشعابفاضالبشهري)اگو(ازدغدغههاو چالشهايمجموعهآبفاستچراكهمشتركينآگاهيكافينسبتبهمزاياي آن ندارد و از پرداخت هزينه انشعاب خودداري ميكنند. در حقيقت عدم آگاهيعمومينسبتبهمزاياياقتصاديوزيستمحيطياينطرحسبب تعويق در بهرهبرداري از خدمات و در نهايت افزايش ميزان هدررفت آبهاي قابلاستحصالاست.بهنظرميرسدازاصليتريناقداماتآبفافرهنگسازي و اطالعرس//اني در اين خصوص است تا بستر مناسب جهت آمادهسازي مشتركينبرايخريداگوفراهمشود. انشعابفاضالبچيست؟ شبكههايفاضالببرايجمعآوريفاضالبتوليدشدهازمنازل،واحدهاي صنعتي و فاضالب اماكن عمومي طراحي شدهاند. در اين طرح، فاضالب جمعآوري شده طبق چارچوبهاي مخصوص راهي تصفيهخانه شده و در آنجا طي عمليات ويژه و چندمرحلهاي به پساب تبديل ميشود. لولهاي كه فاضالب مجموعههاي مسكوني تجاري و اداري را به شبكهها و خطوط جمعكنندهفاضالبمتصلميكند،لولهانشعاباست. ضرورتخريداريانشعابفاضالب در جم//عآوري فاضالب به طريق س//نتي به علت نفوذپذيري خاك، آلودگيهاي ناشي از فاضالب به سفره آبهاي زيرزميني نفوذ كرده و باعث آلوده شدن اين آبها ميشود. در صورت اتصال به شبكه فاضالب شهري شاهدكاهشچشمگيرآلودگيسفرههايآبزيرزمينيوارتقايشاخصهاي زيستمحيطيخواهيمبود.

به عالوه تجمع گازهاي ناشي از انباشت فاضالب در روش دفع سنتي، موجب سست شدن پي ساختمان و كاهش عمر مفيد بنا در مرور زمان خواهد شد. بديهي است در صورت اتصال به شبكه فاضالب شهري بنا در معرضآسيبكمتريخواهدبود.

از ديگر مزيتهاي اتصال به شبكه فاضالب شهري، كاهش قابل توجه حشرات موذي است كه خود عامل مهمي در كنترل بيماري است.

طبقآمار09 درصدآبمصرفيكرهزميندربخشكشاورزيصورت ميگيرد.

چنانچه اين حجم از آب به طريقي جز برداشت از سفرههاي زيرزميني تامين شود، بهينهسازي مناسبي در مصرف آب صورت ميپذيرد. از اهداف مهم احداث تصفيهخانههاي فاضالب كه مقصد نهايي فاضالب جمعآوري شده است، توليد آب با BUD باالست. پساب تصفيهخانه بهغير از شرب براي مصارف كشاورزي و صنعتي مناسب است. چنين بهنظر ميرسد كه استفاده از پساب در كشورهاي توسعهيافته، يكي از بهرهمنديها و مباحث ارتقايشاخصهايزيستمحيطياست.بهرهجستنازپسابتصفيهشده، عالوهبرحلبحرانهايزيستمحيطيناشيازورودفاضالببهمحيطهاي پذيرنده،موجبحفظمنابعآبزيرزمينيميشود.

مس//وول مش//اركتهاي مردمي اداره كل نوس//ازي مدارس استان گيالن از آغاز عمليات اجراي مقاومس//ازي دبستاني در انزلي محله كومله توسط خيري نيكانديش خبر داد. سيداحمد قدسي، مسوول مشاركتهاي مردمي اداره كل نوس//ازي مدارس استان گيالن با اعالم اين خبر افزود: پروژه دبستاني در انزلي محله كومله به همت خير ارجمند سيده زهراخانم مترجم مدني و با مشاركت اداره كل نوسازي مدارس استان گيالن مقاومسازي شده و تحويل دانشآموزان و مردم خوب اين خطه خواهد شد. گفتني است، يعقوبي مديرعامل مجمع خيرين مدرسهساز استان نيز از آغاز عمليات اجراي پروژه مذكور بازديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.