صنايع باالي 100 كيلووات پاداش همكاري ميگيرند

Jahan e-Sanat - - News -

جعفرزاده و شفقي طي ديداري بهمناسبت گراميداشت هفته جهاد كشاورزي، اين هفته را به رياس//ت س//ازمان و همكارانش//ان تبريك گفته و سازمان جهاد كش//اورزي را يكي از س//ازمانهاي موفق استان برشمرده و مديريت شعباننژاد را تحسينبرانگيز خواندند. در اين نشست صميمي جعفرزاده خواستار پيگيري چهار شاخص اصلي اقتصاد مقاومتي به طور جدي شده و اقدامات سازمان جهاد كشاورزي گيالن را در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري موثر دانست. افزايش راندمان مصرف آب در شاليزار، بهرهگيري از بذور اصالح شده، جايگزيني كودهاي آلي بهجاي كودهاي شيميايي در راستاي توليد محصوالت سالم از انتظارات مورد اشاره از سوي ايشان بود تا با همت تالشگران حوزه كشاورزي در آيندهاي نزديك بيش از پيش تحقق يابد. در ادامه فرماندار محترم شهرستان رشت به اهميت حوزه كشاورزي بهلحاظ آنكه تامين غذاي مردم را عهدهدار است، اشاره كرد و خواستار تالش جهت رفع مشكالتي از قبيل تنشهاي آبي در پارهاي از اراضي شاليكاري شد.

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق تبريز از تخصيص پاداش طرح قطع بار برنامهريزي شده به صنايع باالي 100 كيلووات خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبريز، اصغر بابازاده در جمع هيات امناي شهرك صنعتي شهيد سليمي با اعالم اين خبر افزود: اين طرح به منظور مديريت مصرف برق براي عبور از پيك تابستان بوده و تا سال گذشته فقط شامل صنايع باالي 200 كيلووات بود اما با توجه به گرماي هوا شرايط آن تغيير كرده است.وي با اشاره به ظرفيت باالي شهرك شهيد سليمي بهعنوان بزرگترين شهرك صنعتي شمال غرب كشور، افزود: 198 واحد صنعتي باالي 100 كيلووات در اين شهرك وجود دارد كه ميتوانيم در كمترين زمان، بيشترين نتيجه را در زمينه مديريت مصرف در اين مجموعه بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.