كاهش 32 درصدي بارندگي در گلستان

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ا جمعآوري حدود 20 ميليارد ريال و با حضور يكصد ش//ركت طرف قرارداد فوالد مباركه، چهارمين جشن گلريزان شركاي تجاري كسبوكار فوالد مباركه، ويژه آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد به ميزباني اين شركت در مجموعه فرهنگي- ورزش//ي ف//ردوس برگزار و طي آن با حضور حدود يكصد شركت از شركاي تجاري كسبوكار فوالد مباركه، مبلغي نزديك به 20 ميليارد ريال براي آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد جمعآوري شد.

در اين ضيافت كه به گفته س//بحاني، مديرعامل فوالد مباركه، ميزبان اصلي آن خداوند مهربان بود، بار ديگر ش//ركاي تجاري كس//بوكار فوالد مبارك//ه گردهم آمدند ت//ا با محوريت فوالد مباركه زمينه آزادي همنوعان خود را فراهم آورند و جامعه پيرامون خود را به محل مصفاتري براي زندگي مبدل كنند.

مديرعامل ش//ركت آب منطقهاي گلس//تان از كاهش 32 درصدي بارندگي از ابتداي سال آبي جاري تا پايان ارديبهشتماه در مقايسه با سال گذشته و كاهش 14 درصدي نسبت به دوره شاخص بلندمدت در استان خبر داد. علي نظري افزود: ميزان بارندگي ارديبهشتماه سالجاري در مقايسه با سال گذشته كاهش 12 درصد و نسبت به شاخص بلندمدت كاهش 17 درصدي را نشان ميدهد. وي تصريح كرد: جريان رودخانهها از مهر 95 تا ماه جاري، نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو 8/67 درصد و در حوضه گرگانرود نيز 4/51 درصد كاهش داش//ته اس//ت. نظري افزود: ذخيره آبخوانهاي كمعمق استان در ارديبهشتماه س//الجاري در مقايس//ه با ارديبهشت سال گذشته 12/11 ميليون مترمكعب افزايش و در مقايسه با متوسط 25 سال گذشته 113/17 ميليون مترمكعب كاهش نشان ميدهد. همچنين ذخيره آبخوانهاي عميق استان نيز در ارديبهشتماه سالجاري در مقايس//ه با ارديبهش//تماه سال گذشته 20/83 ميليون مترمكعب و در مقايسه با متوسط 15 سال گذشته 34/51 ميليون مترمكعب كاهش نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.