مشاركت مردم، مبناي اصلي اقدامات بازآفريني در مناطق ناكارآمد

Jahan e-Sanat - - News -

عباس آخوندي، وزير راهوشهرسازي با تاكيد بر ضرورت مشاركت مردم در فرآيند بازآفريني گفت: نقش مردم و سمنها در طول فرآيند بازآفريني نبايد جابهجا شود چراكه در غير اين صورت انحرافي پديد ميآيد كه امكان جلوگيري از آن وجود نخواهد داشت.

وزير راهوشهرسازي در سيويكمين جلسه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار مشاركت ساكنان در اجراي اقدامات ضروري در بافتهاي ناكارآمد و حاشيهاي را اصل اوليه و مبناي اين فعاليتها دانست و گفت: نميخواهيم جاي مشاركت ساكنان و سمنها جابهجا شود چراكه قصدا داريم ساكنان محالت هدف در اين فرآيند توانمند شوند در غير اين صورت، جابهجايي نقشها آغاز انحرافي خواهد بود كه امكان جلوگيري از آن وجود ندارد.

وزير راهوشهرس//ازي با تاكيد براينكه درصورت جابهجايي نقش سمنها و ساكنان در اقدامات بازآفريني قطعا شاهد نتيجه معكوس خواهيم بود، گفت: اين مساله باعث بروز مشكالت فراوان و وارونه شدن تمامي اهداف موردنظر در اين حوزه خواهد شد، پس بايد به شدت مورد توجه قرار گيرد.

آخوندي در ادامه با اشاره به بحث سازمانهاي مردمنهاد محلي و نقش آنها در اين بخش بيان كرد: طبيعتا خوب است كه سازمانهاي مردمنهاد ملي ميتوانند پوشش كلي به مسايل بدهند ولي از سويي ديگر چون اقدامات در سطح محالت است بايد به اين نكته دقت كنيم كه سازمانهاي ملي جايگزين سازمانهاي مردمنهاد محلي نشوند چراكه در غير اين صورت همه افراد براي انجام پروژهها و فعاليتها منتظر تصميمگيري از سوي مركز هستند.

به گفته وي، س//تاد ملي قصد دارد سازمانهاي مردمنهاد محلي همچنان پيش//تاز باشند و در جبهه مقدم قرار بگيرند، نكتهاي كه در تسريع و تسهيل اجراي فعاليتها بسيار مهم و كليدي است.

عضو كابينه دولت تدبير و اميد در ادامه تهيه يك منشور اخالقي در آغاز راه ايجاد كارگروه اختصاصي براي سمنها و سازمانهاي مردم نهاد در ستاد ملي بازآفريني را امري ضروري دانست و افزود: بنا به تجربه چندين ساله خود در بازسازي مناطق آسيب ديده )در سالهاي گذشته ( مشكلي كه همواره با آن درگير بوديم رويارويي با موارد غيراخالقي با هدف صددرصد خير و نيكوكارانه در انجام امور بود.

آخوندي اضافه كرد: براي مثال در زمان بازسازي منطقه زلزله زده رودبار و منجيل پس از وقوع زلزله گروههاي خير بسياري به دنبال ساخت خانه براي آسيبديدگان اين منطقه بودند، از سويي ديگر، در بنياد مسكن انقالب اسالمي تالش ميكرديم مانع ورود اين افراد شويم چراكه عقيده ما بر آن بود كه شخص زلزلهزده خود بايد بنا به تمايالت و خواستههايش محل سكونتش را بسازد، اين فرد مهجور نيست كه نيازمند قيم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.