بهرهمندي 529 هزار خانوار از اشتراک گاز

Jahan e-Sanat - - News -

با تكميل ابرپروژه ميدان اس//تقالل، آلودگيهاي زيس//تمحيطي و ترافيكي شمال غرب اصفهان و مناطق 2 و 12 ش//هرداري كاهش مييابد. از نظر موقعيت جغرافيايي و اجتماعي ميدان اس//تقالل در دهه 50 به صورت كامال ساده س//اخته ش//ده بود كه دسترسيهاي ناايمن متعددي را شامل ميشد. پس از گذشت چهار دهه اين ميدان به عنوان بهرهمندي درگاه ورودي شهر به علت همجواري با دانشگاه صنعتي اصفهان و تردد روزانه بيش از 10 هزار دانشجو و از طرفي نزديكي با پااليش//گاه ش//هيد منتظري اصفهان و عبور و مرور وس//ايل نقيله سنگين كه منجر به تصادفات متعدد ميش//د، س//امان دهي شد. از حدود دو س//ال گذشته ابرپروژه استقالل در دس//تور كار مديريت شهري قرار گرفت و هماكنون به تكميل آن نزديك ميش//ويم.

صفرعلي جمال ليواني با بيان خبر فوق گفت: در راستاي توسعه گازرساني در سطح استان در حال حاضر تعداد خانوار بهرهمند از گاز طبيعي استان از مرز 529 هزار فراتر رفته است. وي افزود: درحال حاضر تعداد 529 هزار و 354 خانوار استان مشترك گاز بوده كه از اين ميزان حدود 19 هزار و 520 خانوار در سال گذشته به جمع مشتركين شركت اضافه شدند. جمال ليواني تصريح كرد: درحال حاضر خانوار تحت پوشش گاز شركت در بخش شهري صددرصد و در بخش روستايي به 93 درصد رسيده است. وي در ادامه گفت: در استان گلستان تاكنون تمامي 29 شهر و 819 روستا، 545 واحد صنعتي عمده و 64 جايگاه CNG گازرساني شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.