موانع توليد و ايجاد اشتغال در بخشهاي خصوصي مرتفع شود

Jahan e-Sanat - - News -

رييس اتاق بازرگاني مازندران گفت: الزم است در جهت رفع موانع توليد و تسهيل در امر توليد و اشتغال از حق توليدكنندگان دفاع و در جهت تحقق اين امر تالش كرد. عبداهلل مهاجر در نشست كميته تخصصي شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي مازندران با اشاره به ماده «46» قانون رفع موانع توليد اظهار داشت: براساس ماده «46» قانون رفع موانع توليد رقابتپذير به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات كاالها و خدمات تا پايان س//ال ار1391 پس از رس//يدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كاال به كشور و رعايت ضوابط قيمتگذاري و عرضه توسط دريافتكننده تسهيالت، تامين كند. وي افزود: مشكالت و موانعي كه بر سر راه بخشهاي خصوصي قرار دارد بايد با اعمال اين ماده قانوني مرتفع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.