جمعيتشهريايران02 درصدبيشترازميانگين جهاني

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي با اشاره به اينكه ميانگينشهرنشينيدرجهانحدود45 درصداست،گفت:حدود47 درصد جمعيتايرانشهرنشينهستندوآيندهكشوردرشهرهاشكلميگيرد.حامد مظاهريانافزود:شهرهايمختلفكشورنيزبامشكالتيچونحاشيهنشيني روبهرو هستند و نگاه مديران تصميمگير نسبت به شهرها بايد اصالح شود.

وي با تاكيد بر اينكه گسترش حاشيهنشيني در شهرها يك زنگ خطر در كشور به شمار ميرود، ادامه داد: رفع اين مشكل اجتماعي نيازمند عزم همگاني اس//ت و مسووالن بايد به صورت يكپارچه در اين خصوص عمل كنند. معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي بيان كرد: همانطور كه مردم در انتخابات با حضور مقتدرانه خود حمايتشان را از نظام اعالم كردند، مديران نيز بايد در جهت تامين نيازهاي مردم تالش كنند. رفع مش//كل حاشيهنشيني بخشي از نيازها مردم به شمار ميرود. وي چند ماه قبل در همايشمهندسيژئوتكنيكگفتهبودكهدرحوزهساختطرحهايشهري حصولاطمينانازميزانمقاومتزمين،وضعيتآبهايزيرزميني،مسايل زيرسطحي و ميزان نشستپذيري خاك بايد توسط متخصصان ژئوتكنيك مورد بررسي قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.