ايرتور در پروازهاي تاخيردار ركورد

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-شركتهواپيماييايرانايرتوردرارديبهشتامسالباتاخيردر47 درصدپروازهايخوددرمهرآباددررتبهاولايرالينهايتاخيردارقرارگرفتو شركتهواپيماييآسمانبا426 پروازباتاخير،آماربيشترينپروازتاخيرداررا درمهرآبادثبتكرد.درارديبهشتماهامسال61 شركتهواپيماييدرفرودگاه مهرآباد پرواز داشتند كه در اين بين شركت هواپيمايي ايرتور با تاخير در انجام 74 درصد پروازهاي خود، آمار بيشترين تاخير پروازي را ثبت كرد.همچنين شركتهواپيماييپوياباانجامبهموقع08 درصدپروازهايخوددرفرودگاه مهرآباددرارديبهشتماه،كمترينتاخيراتپروازيراثبتكرد.البتهشركت هواپيماييپويادراينماه01 پروازازمهرآبادانجامداد.بنابراينگزارشدر ارديبهشتماهامسالشركتهواپيماييسپهران951 پروازدرمهرآبادانجام دادكه49 پروازآنبهموقعو56 پروازآنمعادل14 درصدباتاخيرانجامشد. در اين ماه شركت هواپيمايي پويا01 پرواز را از مهرآباد انجام داد كه هشت پرواز آن بهموقع و دو پرواز آن معادل 20 درصد با تاخير انجام شد. شركت هواپيماييساها66 پروازدرارديبهشتماهامسالدرمهرآبادانجامدادكه93 پروازآنبهموقعو72 پروازمعادل14 درصدباتاخيرانجامشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.