بورس تهران، چهارمين بورس پربازده شد

Jahan e-Sanat - - News -

بازدهي بورس تهران از ابتداي س//ال در رتبه چهارم قرار گرفت و توانس//ت 12 رقيب ديگر را پشت س//ر بگذارد.به گزارش سنا، با انتشار آمار بازده//ي 18 بورس برتر دنيا، ب//ورس تهران در ميان رقبا توانست با بازدهي 2/9 درصدي و پس از ب//ورس كوآالالمپور در رتبه چهارم قرار گيرد. براساس اين گزارش، با احتساب عملكرد بازارهاي جهاني در شش ماه گذشته، بورس استانبول با رشد 8/5 درصدي شاخص BIST100 در رتبه نخست نشس//ت. رتبه دوم مش//تركا به بورس هنگكنگ و شاخص هنگسنگ و بورس آلمان و شاخص داكس تعلق گرفت كه توانستند از ابتداي س//ال با بازدهي 5/4 درصدي همراه شوند. رتبه سوم نيز به دو بورس بمبئي و شاخص BSE30 و بورس پاريس با شاخص كك تعلق گرفت كه بازده//ي 4/7 درصدي را در اي//ن بازه زماني به ثبت رس//اندند. در رتبه چهارم نيز بورس تهران با شاخص TEDPIX قرار گرفت كه با بازدهي 2/9 درصديآنازابتدايسال،توانست21 رقيب ديگر را پشت سر بگذارد. رتبه پنجم اين جدول مختص به بورس كوآالالمپور و شاخص KLCI بود كه با بازدهي 2/6 درصدي توانست اين رتبه را به دست آورد. اما در ادامه، بورس نيويورك با ش//اخص S&P و بازدهي 2/3 درصدي در رتبه شش//م، بورس توكيو و ش//اخص نيكي ژاپن با بازدهي 2/2 درصدي و شاخص داوجونز بورس نيويورك نيز با همين مقدار بازدهي توانستند تواما در رتبه هفتم جدول قرار گيرند. شاخص تاپيكس در ب//ورس توكيو بازدهي 1/9 درصدي خود را از ابتداي سال به ثبت رساند و جايگاه هشتم اين ج//دول را به خود اختص//اص داد. در حالي كه در رتبه بعدي بورس آمس//تردام با بازدهي 0/9 درصدي، آخرين بازدهي مثبت اين جدول را به خود اختصاص داد. اما برخي از بازارهاي جهاني نيز در اي//ن ميان با بازدهي منفي همراه بودند. بيشترين ميزان بازدهي منفي به بورس شانگهاي چين و شاخص SSEC تعلق گرفت كه با بازدهي منفي 3/5 درصدي كمبازدهترين بازار شد. پس از ش//انگهاي، بورس دوبي با افت 1/8 درصدي بازدهي و بورس عربستان سعودي با بازدهي منفي 1/5 درص//دي ديگر بازارهاي منفي اين جدول نام گرفتند.اين در حالي اس//ت كه، با احتساب روزهاي معامالتي از ابتداي سال تاكنون، بورس تهران باالترين درصد روزهاي مثبت را نس//بت به ديگر رقبا به ثبت رسانده است. در اين ميان، ش//اخص كل بورس تهران 74 درصد از روزهاي معامالتي گذش//ته را در مدار مثبت طي كرده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در حالي كهرتبههايبعديبهنزدكبا06درصدروزهاي مثبت معامالتي، بورس هنگكنگ با 59 درصد روزهاي معامالتي مثبت و بورس آلمان و شاخص داكس با 57 درصد روزهاي مثبت معامالتي در رتبههاي بعدي قرار گرفتند. افزايش 70 درصدي حجم معامالت از سوي ديگر، گزارش هفتگي بررسي بازارها، نماي//ي از كل بازار اوراق بهادار كش//ور و وضعيت بورسهاي شناختهش//ده را نشان ميدهد كه به صورت هفتگي منتشر ميش//ود. در اين گزارش روند شاخصهاي اصلي، ارزش بازار، حجم و ارزش معامالت، بازدهي بورس بر حسب ريال، دالر و يورو دربازههايزمانيمتفاوتبررسيميشود.درهفته منتهيبه42 خردادماه،شاخصكلبورساوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز چهارشنبه مورخ 24 خردادماه69 بهعدد66497واحدرسيدكهدر مقايسه با پايان هفته گذشته 293 واحد كاهش داشته است. در اين هفته حجم معامالت 2/525 ميليون س//هم و ارزش آن 5/598 ميليارد ريال بوده اس//ت كه حجم و ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته به ترتيب 70 و 54 درصد افزايش داشته اس//ت. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پاي//ان معامالت اين هفته به ع//دد 3/232/129 ميليارد ريال رس//يد كه در مقايسه با پايان هفته گذشته5/0 درصدكاهشداشتهاست.سهصنعت »سرمايهگذاريها«7/91 درصد،»خودرووساخت قطع//ات« با 15/4 درصد و »فلزات اساس//ي« با 11/7 درصد بيشترين حجم معامالت هفتگي را به خود اختصاص دادند. بر اين اساس در 30 روز منتهي به 24 خردادماه ،1396 صنعت »زراعت و خدمات وابس//ته« با 7/9 درصد مثبت در صدر صنايع بورسي قرار گرفت. در مدت مشابه صنعت »استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف« باافتمنفي7/5 درصدي،بيشترينافتراتجربه كرد. در ميان شركتها، شركت »دارويي لقمان« 66/9 درصد مثبت بيشترين افزايش و »سيمان هگمتان«بامنفي4/02 درصدبيشترينكاهش را داشتند. همچنين در محاسبه بازدهيها نسبت بهپايانهفتهگذشته،شاخصبورسدبي)MFD 1/7اب(INDEX درصديبيش//ترينبازدهيو ش//اخص بورس اس//پانيا ‪(35 IBEX)‬ با افت دو درصدي كمترين بازده//ي را به خود اختصاص دادهاند. عالوه بر موارد فوق، بازدهي بورس تهران، فراب//ورس ايران، نرخ ارز و طال به صورت هفتگي و ماهان//ه در اختيار خواننده ق//رار دارد. صنايع و شركتها با بيشترين تاثير بر شاخص، معامالت به تفكيكصنايع،ريسكوبازدهيصنايعنيزازديگر اطالعات ارائه شده در اين گزارش است. مقايسه بازدهي صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و همچنينخالصهايازبازدهبرخيازبورسها،اونس طال، قيمت جهاني نفت، نرخ ارزهاي مبادلهاي و قيمتفلزاتاساسينيزدربخشپايانياينگزارش قابل مشاهده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.