مجمع شركت سيمان درود با رياست سيد ابراهيم مهدوی تشکيل شد؛ افق روشن با مدیریت توانا

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ه مدت مش//ابه س//ال قب//ل 163 درصد بوده اس//ت علت پايين بودن توليد كلينكر نسبت به پيشبيني عدم كاركرد كوره در ماههاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، دي و بهمن به دليل قطع گاز بوده اس//ت كه در توقف ابتداي س//ال شل كوره تعوي//ض گرديد و آجرچيني ك//وره به متراژ 64 مت//ر صورت پذيرفت، بعد از انجام آجرچيني در كوره، كولر و پيشگرمك//ن در مورخ 95/3/10 ك//وره بارگيري و تا آذرم//اه با ظرفيت كار نمود اما از اوايل آذرماه به دليل افت فش//ار گاز و كم ش//دن مقدار گاز ورودي به كارخانه كوره واحد 2 تا زمان قطع كامل گاز 70 درصد ظرفيت كار نمود و همين امر و توقفات باالي كوره كه تماما غيرقابل پيشبيني بوده و از خارج از ش//ركت به كارخانه تحميل گرديد باعث شد تا توليد ساعتي كوره كاهش يابد.

در خط دو توليد سيمان نسبت به پيشبيني 81 درصد و نس//بت به مدت مش//ابه سال قبل 99 درصد بوده اس//ت. علت پايين توليد نسبت به پيشبيني به خصوص در سه ماهه اول سال، خيس بودن كلينكر و نداشتن كلينكر داغ به علت توقف كورهها بوده.

همچنين در زمان توقف كوره 2 در ماههاي دي و بهم//ن با كمبود كلينكر مواجه ش//ديم و آس//ياب به همين دليل دچ//ار توقفات بيش از مقدار پيشبيني شده گرديد. همچنين در آسياب س//يمان به دليل توليد سيمان پوزوالني ويژه با بلين باال دچار افت تناژ س//اعتي گرديد و توليد ساعتي آن به 50 تن رسيد. خط سه در كوره واحد سه بازده توليد كلينكر در سال 95 نس//بت به پيشبيني 95 درصد و نسبت به مدت مشابه س//ال قبل 138 درصد بوده است، علت پايين بودن بازده توليد كلينكر نس//بت به پيشبيني توقف ك//وره در فروردينماه تا اوايل ارديبهش//تماه به علت قطع گاز سراسري بوده اس//ت. كوره واحد س//ه در تاريخ 95/2/6 بعد از وص//ل گاز بارگيري نمود و در ادامه كار به علت مش//كالت آسياب مواد خام كه آن هم مربوط به س//ه گوش آن بود، توقفات بس//يار زياد به كوره داد كه اين توقف//ات خارج از پيشبيني صورت گرفته اس//ت، توليد س//اعتي كوره واحد سه 75 تن بوده است.

بازده توليد س//يمان در س//ال 95 نسبت به پيشبيني 83 درصد و نس//بت به مدت مش//ابه س//ال قبل 124 درصد بوده است. دليل كاهش توليد نس//بت به پيشبيني در ماههاي اول سال ب//ه علت رطوبت بيش از حد كلينكر مصرفي در آس//يابهاي سيمان و همچنين انجام تعميرات اساس//ي در آسياب ش//ماره يك واحد سه بوده اس//ت. در زمان تعميرات كليه گلولههاي اتاقچه اول تخليه، سورت و مجددا بعد از تعويض زرههاي بدنه آسياب شارژ گرديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.