شركت سيمان خزر

Jahan e-Sanat - - News -

تاريخچه شركت س//يمان دورود در تاريخ 1379/4/1 بهصورت شركت س//هامی خاص تاسيس و طی ش//ماره ثبت 469 مورخه 1379/4/14 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دورود به ثبت رسيد. شركت تا قبل از 1379/4/14 بهصورت واحد تابعه شركت سهامی عام سيمان فارس و خوزستان بوده است و در حال حاضر جزو شركتهای فرعی و وابسته شركت سهامی عام س//يمان فارس و خوزستان ميباش//د. در تاريخ 1379/9/2 شركت سهامي عام س//يمان فارس و خوزس//تان واحد سيمان دورود را به قيمت تمامشده براساس مبايعهنامه ش//ماره ،8066 كل داراييها و بدهيهای واحد دورود را تا پايان 1379/8/30 به شركت سيمان دورود منتقل نمود.

مركز اصلی ش//ركت در شهرس//تان دورود و شركت در تهران دارای دفتر ميباشد.

شركت سهامی عام س//يمان دورود براساس تصميم شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 1381/11/14 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرفته شد.

فعاليت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه، توليد سيمان تيپ 1و 2و 5 ميباشد.

ب//ه موجب مجوزهای ص//ادره بهرهبرداری از كوره واحد يك ش//ركت ب//ا ظرفيت روزانه 400 تن در س//ال 1337 آغاز شده است و در اجرای سياس//تهای توس//عه و افزايش ظرفيت، كوره واحد دو در سال 1348 با ظرفيت روزانه 1000 تن و در س//ال ،1359 كوره واحد سه با ظرفيت 2500 ت//ن در روز به ظرفيت اوليه افزوده ش//د. به موج//ب پروانه بهرهبرداری ش//ماره 11849 1387/7/29هخروم ظرفيت كوره واحد س//ه به 1800 تن در روز كاهش و ظرفيت توليد مجموع كورهها به 3200 تن در روز تغيير يافت. تجزيه و تحليل ريسك شركت -1 ريسك نوسانات نرخ بهره باتوجه به وضعيت نقدينگی ش//ركت و ورود مطلوب وجوه حاصل از فعاليتهای عملياتی به شركت ريسك نرخ بهره و ارز موثر بر فعاليتهای شركت وجود ندارد. -2 ريسك كيفيت محصوالت كيفيت و مرغوبيت سيمان توليدی اين شركت و برند نام سيمان دورود، در داخل و خارج كشور از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

-3 ريس/ك كاهش قيمت محصوالت و ريسك تجاري

به دليل تاسيس و بهرهبرداری از كارخانههاي جديد در منطقه و اس//تانهای همجوار و اعمال تخفيفات در نرخهای فروش توسط آنها، ريسك كاهش قيمت محصوالت متوجه شركت سيمان دورود ني//ز گردي//ده، به اين لح//اظ تمهيداتی -5 ريسك نقدينگي ب//ا توجه ب//ه وضعيت مناس//ب جريان وجوه حاصل از فعاليتهای عملياتی، ريس//كی از اين بابت متوجه ش//ركت نميباش//د. در اين راس//تا شركت همواره برتعهدات خود در قبال سهامداران و اعتباردهندگان پايبند بوده است.

گزارش عملكرد يكساله 1395 خطوط توليد به شرح ذيل اعالم ميگردد:

- عملكرد يكس//اله روند تولي//د با توجه به ظرفي//ت و پروژههاي در دس//ت اجرا و اقدامات انجامشده در حداكثر كردن توليد

- ب//ازده يكس//اله توليد كلينكر نس//بت به پيشبيني 95 درصد و نس//بت به مدت مش//ابه سال قبل 145 درصد ميباشد.

- توليد سيمان در سال 95 به مقدار 746759 تن بوده كه نس//بت ب//ه پيشبيني 82 درصد و نس//بت به مدت مشابه س//ال قبل 114 درصد ميباشد.

عملكرديكسالهتغييراتوبهينهسازي در خطوط توليد و محصوالت خط دو در ك//وره واحد دو در س//ال 95 بازده توليد كلينكر نسبت به پيشبيني 94 درصد و نسبت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.