انتشار صورتهاي مالي 12 ماهه »ما«

Jahan e-Sanat - - News -

بيمهمااطالعاتوصورتهايماليسالمنتهيبه03 اسفندماه5931 را با سرمايه يكهزار ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. بيمه ما در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به 30 اسفندماه ،1395 مبلغ 350 ميليارد و 476 ميليون ريال س//ود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ 350 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 49، معادل 15 ريال افزايش را نشان ميدهد. »ما« سود انباشته پايان دوره را مبلغ 328 ميليارد و 223 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميشود اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 304 ميليارد و 199 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را 304 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.