261 ريال سود به ازاي هر سهم »قشير«

Jahan e-Sanat - - News -

توليديقندقوچانوبجنوردصورتهايمالي21 ماههمنتهيبه03 اسفندماه59 راباسرمايه001 ميلياردو296 ميليونريالحسابرسينشده منتشر كرد. شركت توليدي قند قوچان و بجنورد در سال 95 معادل يك هزارو591 ميلياردو124 ميليونريالدرآمدعملياتيكسبكرد.ازدرآمد اين شركت بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 97 ميليارد و 864 ميليون ريال رسيد. از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي كسر و سود عملياتي به مبلغ 64 ميليارد و 666 ميليون ريال بهدست آمد. از سود عملياتي نيز هزينههاي مالي و ماليات كسر و با افزوده شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن سود خالص دوره به مبلغ62 ميليارد 323و ميليون ريال محاسبه شد و بر اين اساس مبلغ 261 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.