سمت رييس هياتمديره )غيرموظف( نايب رييس هياتمديره )غيرموظف( مديرعامل و عضو هياتمديره )موظف( عضو هياتمديره )غيرموظف( عضو هياتمديره )غيرموظف(

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ه لح//اظ امكان رقاب//ت با ديگر ش//ركتهای توليدكننده در منطقه اتخاذ گرديده است.

-4 ريسك مربوط به عوامل بينالمللی يا تغيير مقررات دولتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.