دعوت به مجمع »بشهاب«

Jahan e-Sanat - - News -

شركت المپ پارسشهاب سهامداران خود را براي حضور در مجمع عمومي عادي ساالنه فراخواند. شركت المپ پارسشهاب آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي س//االنه براي سال )دوره( مالي منتهي به پايان اس//فندماه 95 را منتشر كرد. براساس اين گزارش المپ پارسشهاب از تمام سهامداران، وكيل يا قائممقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت كرد تا در جلسه مجمع عمومي اين ش//ركت كه در ساعت 11 روز پنجش//نبه مورخ 15 تيرماه سال جاري است در محل تهران، ميدان فردوسي، خيابان سپهبد قرني پ94 برگزار ميشود، حاضر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.