احمد تاجيك

Jahan e-Sanat - - News -

اين ريس//ك بهطور عام هرشركت توليدی را تهديد ميكند، از آنجايي كه مواد اوليه ش//ركت و بخ//ش اعظم قطع//ات و لوازم يدكی مورد نياز از توليدكنندگان داخلی تامين ميگردد ريسك يادش//ده مخاطرات كمتری بر فعاليت ش//ركت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.