مجمع كارت اعتباري ايرانكيش برگزار شد

Jahan e-Sanat - - News -

مجمع شركت كارت اعتباري ايرانكيش در روز شنبه 27 خرداد 96 ساعت 14 در سالن تالش برگزار شد. رياست مجمع برعهده آقاي دكتر محمدي، ناظران بابك محبوبي و عبدالمجيد دهقان دبير مجمع و صادق فرامرزي مديرعامل بود. براساس مصوبات مجمع، سود055 ريالي تقسيم شد و موسسه حسابرسي هوشيار بهمند بازرس و روزنامه اطالعات روزنامه رسمي اعالم و تعيين شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.