کسب و کارهای مشکوک

Jahan e-Sanat - - News - تجارتخانه

ارائه تخفیف کاالها در فروش//گاههای زنجیرهای و در نهایت فروش به قیمت پایینتر از قیمت مصرفکننده این ش//ائبه را در میان مردم ایجاد کرده است که این فروشگاهها برای عرضه محصوالت خود از کیفیت و وزن کاال میکاهند.

فروشگاههای زنجیرهای در سالهای اخیر رش//د چش//مگیری در بازار ایران داش//تهاند. تاسیس فروشگاههای زنجیرهای که در گذشته در اختی//ار ارگانه//ا و موسس//ات دولت//ی و ش//بهدولتی بود امروز با ورود بخشخصوصی توس//عهیافته است و شاهد افزایش تعداد این فروشگاهها به ویژه در شهر تهران هستیم.

بخش غالب خردهفروش//ی در کشورهای توس//عهیافته توسط این فروش//گاهها صورت میگی//رد و باعث اصالح نظام عرضه از طریق حذف واسطههای شده و درنهایت محصوالت م//ورد نی//از را ب//ا قیمت کمتری به دس//ت مصرفکننده نهایی یعنی مردم میرسانند.

س//هم فروش//گاهها در بازار خردهفروشی کش//ور به 10 درصد افزایش یافته و در برنامه شش//م توسعه نیز باید به 20 درصد برسد اما این ش//رایط باعث بر هم خوردن تعادل بازار خردهفروشیهای س//نتی شده است و حتی درب//اره آینده کس//بوکار آنه//ا نگرانیهایی وجود دارد.

در تقابل دو صنف فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههایهای کوچک با توجه به قیمت پایینتر فروش این شائبه ایجاد شده است که کیفیت محصوالت عرضهشده در فروشگاههای زنجیرهای پایینتر است. دلیلارزانفروشی یکی از خردهفروش//ان مواد غذایی تهران در این ارتباط به تس//نیم گفت: فروشگاههای زنجیرهای ب//ا توجه به اینکه محصوالت خود را به صورت کلی خرید میکنند و در مواردی کلتولیدیککارخانهرامیخرندازتولیدکننده میخواهند که از کیفیت یا وزن کاال بزند تا این محصول با قیمت کمتری عرضه شود در غیر این صورت دلیل دیگری برای ارزان فروختن کاال در این فروشگاهها وجود ندارد.

وی افزود: به طور مثال کیفیت پودر ماشین لباسشویی که در فروشگاههای زنحیرهای به فروش میرسد با آنچه در بازار مصرف مشاهده میشود، متفاوت و رقیقتراست.

امیر آزادی یکی از مسووالن فروشگاههای زنجی//رهای در این ارتب//اط اظهار کرد: حجم خرید کاال در فروشگاههای زنجیرهای باال است و همین امر موجب میش//ود که فروشگاهها از تولیدکنندگان تخفیفهای مناس//بتری دریافت کنند؛ در مواردی برخی از فروشگاههای زنجیرهایحتیتولیدیککارخانهراپیشخرید میکنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، فروشگاههای زنجی//رهای کاالی خ//ود را با قیمت کمتری خریداری کردهاند و به این ترتیب این امکان برای آنها فراهم است که تخفیفهای بیشتری نیز به مصرفکنندگان نهایی یعنی مردم ارائه دهن//د.آزادی ب//ا بیان اینکه فروش//گاههای زنجی//رهای ش//فافیت مال//ی بیش//تری در مقایسه با س//ایر فروش//گاهها دارند، گفت: ای//ن فروش//گاهها مالیات خ//ود را به طور معم//ول پرداخت میکنن//د؛ کاالی قاچاق به فروشگاههای زنجیرهای ورود نمیکند و مش//کالت عدم پرداخت بیمه برای پرسنل وج//ود ن//دارد ضم//ن آنکه قوانی//ن کار در فروش//گاههای زنجی//رهای به ط//ور کامل رعایت میشود.

معاوناجرایییکشرکتفروشگاهزنجیرهای باتاکیدبراینکهفروشگاههایزنجیرهایدرمقابل فروشگاههایخردهفروشیسنتیمزیتدیگری در کاهش بار ترافیکی شهر دارند، تصریح کرد: بار مورد نیاز فروشگاههای زنجیرهای تنها توسط یک خودرو از شرکت مرکزی تامین میشود اما در خردهفروشیهای سنتی این بار با بیش از 10 خودرو در روز و توسط شرکتهای پخش تامی//ن میش//ود که این امر بر ب//ار ترافیکی شهر میافزاید.

وی با بیان اینکه سه میلیون و 200 هزار فروشگاه خردهفروش//ی در اصناف مختلف در کشور پروانه فعالیت دارند، گفت: سرانه تع//داد خردهفروش//یها در ای//ران برای هر 25 نفر یک فروش//گاه است که این رقم در کشورهای پیشرفته به ازای هر 700 نفر یک فروش//گاه است که این نشان از وجود تعداد باالی واس//طها در زنجی//ره تامین اصناف مختلف است.

آزادی ادام//ه داد: با تاس//یس و توس//عه فروش//گاههای زنجیرهای تمامی واسطها از جمله شرکتهای پخش حذف شده و کاال از تولیدکننده به طور مستقیم خریداری و به مصرفکننده نهایی عرضه میشود.

وی همچنین اش//اره کرد: در کشورهای توسعهیافته فروشگاههای زنجیرهای به طور میانگی//ن 85 درصد بازار خردهفروش//ی را ش//امل میش//وند که این عدد در کشور ما کمتر از 15 درصد است.

آزادی گف//ت: متوس//ط تخفی//ف در فروش//گاههای زنجی//رهای ح//دود 20 درص//د اس//ت ک//ه ای//ن تخفیفات در کااله//ای دارای قیم//ت مصرفکننده نیز اعمال میشود. سرمایهگذاری در فروشگاهها همچنین امیرخس//رو فخری//ان، رییس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای در این باره اظه//ار کرد: در کش//ورهایی مانند ژاپن 90 درصد فروشگاهها به صورت زنجیرهای اداره میشود و این روند در کشورهای اروپایی 60 تا 80 درصد و در آمریکا 85 درصد و در ایران 10 درصد است.

وی ب//ا اش//اره س//رمایهگذاری پنج هزار میلیارد تومانی در فروش//گاههای زنجیرهای تصریح کرد: 70 شرکت یا افراد حقیقی در اتحادیه ما عضویت و این اعضا درمجموع دو هزا و 500 شعبه در سراسر کشور دارند. 25 هزار نفر در این صنعت فعالیت میکنند که 15 حدود هزار میلیارد تومان گردش مالی سال 95 آنها بوده است.

فخریان گفت: فروشگاههای زنجیرهای در بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیرگذار هستند و نحوه توزیع کاال در قیمت تمامشده کاال بسیار تاثیرگذار و مصلح نظام توزیع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.