حق مصرفکننده را میخورند

Jahan e-Sanat - - News -

در ح//ال حاض//ر در برخ//ی از کااله//ای وارداتی و کاالهایی مانند کیف، کفش و پوشاک برخی از الزامات قانونی رعایت نمیش//ود و صرفا الصاق برچسب قیمت از س//وی واحدهای عرضهکننده ص//ورت میگیرد. به همین دلیل شاهد چندگانگی قیمتها درسطح عرضه و بعضا سوءاس//تفاده برخی عرضهکنن//دگان و دالالن هستیم که این موضوع در نهایت باعث اجحاف در حق مصرفکنندگان میش//ود. این در حالی است که تمام عرضهکنندگان کاال و خدمات مکلف به نصب برچسب قیمت روی کاال و تابلوی نرخ دستمزد خدمات در محل کس//ب خود هس//تند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.

در همی//ن رابطه مدی//رکل نظارت بر ش//بکههای توزیع و اقتصادی س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس ماده «5» قانون حمایت از حق//وق مصرفکنندگان و تولیدکنن//دگان مصوب 1388 مجلس ش//ورای اسالمی تمامی عرضهکنندگان کاال و خدم//ات اعم از تولیدکنن//دگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کاال و ارائهدهندگان خدمات اع//م از فنی و حرفهای مکلفند، با درج قیمت یا الصاق برچس//ب روی کاال و یا نصب تابلو در محل کس//ب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دس//تمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رویت باش//د، اعالم کنند.وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت به فارس گفت: طبق ماده «15» قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضهکننده کاال و خدمات مکلفند، با الصاق برچس//ب روی کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعالم کنند.

مدیرکل نظارت بر ش//بکههای توزیعی و اقتصادی س//ازمان حمایت با اس//تناد به ماده «16» قانون نظام صنفی بیان کرد: صاحبان اماکن عمومی به تش//خیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیس//یون نظارت ملزم هس//تند فهرس//ت قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مش//تریان ارائه میشود در برگههای مخصوص تهیه کنند و در دس//ترس مش//تریان ق//رار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورتحساب ارائه کنند. همچنین ن//رخ اغذیه و مواد غذای//ی خود را در تابلوی مخصوص در محل کس//ب به صورتی که در معرض دید همگان باشد، نصب کنند.

این مقام مسوول درباره ماده «65» قانون نظام صنفی اظهار داشت: عبارت تخلف عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کاال، استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیم//ت به نحوی که ب//رای مراجعهکنندگان قابل رویت نباشد.تقویش//وازی با اش//اره به قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تش//خیص مصلحت نظام افزود: در ماده «6» این قانون اشاره شده که قیمت کاالها یا خدمات به صورت نصب برچس//ب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد، باید برای مراجعان قابل رویت باشد.

وی تصریح کرد: مطابق با مواد قانونی مورد اش//اره، ح//ذف قیمت روی کاالها از س//وی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.

به گفت//ه مدیرکل نظارت بر ش//بکههای توزیعی و اقتصادی س//ازمان حمایت، این در حالی اس//ت که در صورت مرتفع ش//دن م//واد قانونی فوق و حذف قیمت مصرفکننده کاالها در مبادی تولید و الصاق آن صرفا توسط مبادی عرضه به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای الزم و مش//کالتی که در چرخ//ه توزیع از جمله مجهز نب//ودن تمام فروش//گاهها و مراکز صنفی به سیس//تم یکپارچه صندوقهای الکترونیکی با چالشها و مشکالتی از فاصله تامین کاال تا عرضه آن به مصرفکننده نهایی مواجه میشود.تقویشوازی در ادامه تعدد و پراکندگی بسیار زیاد واحدهای خردهفروشی و عدم امکان نظارت موث//ر بر فعالیت آنه//ا را از عمدهترین این مش//کالت و چالشه//ا دانس//ت و اذع//ان کرد: وج//ود کانالهای متعدد توزیع با ضرایب س//ود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگی قیمت، عدم اطالع و آگاهی برخی از عوامل توزیع و خردهفروش//ان از ضرایب سود مصوب و فراهم شدن شرایطی برای عرضهکنندگان جهت فروش کاال ب//ه قیمتی باالتر از قیم//ت مصرفکننده واقعی و عدم امکان تشخیص قیمت واقعی توسط مصرفکنندگان از عمدهترین مسایل و چالشهای پیشرو است.

وی در ادامه به دیگر مش//کالت عدم نصب برچسب قیمت در کشور اشاره کرد و افزود: بحث دیگر، واحدهای صنفی فاقد پروانه کس//ب و عدم رعایت نظام صنفی از س//وی آنها از جمله الصاق برچسب قیمت و نرخنامه از سوی واحدهای مذکور و نیز عدم تجهیز زیرساختهای ش//بکه توزیع و واحدهای صنف//ی عرضهکننده کاال و خدمات کشور مانند صندوق مکانیزه فروش است.

به اعتقاد مدیر کل نظارت بر ش//بکههای توزیعی و اقتصادی س//ازمان حمایت باید پذیرفت که به واسطه مشکالت نظام توزیع کشور، حذف قیمت مصرفکننده از روی کاال با توجه به عدم اجرای جامع و کامل دو مقوله اساس//ی الصاق برچسب قیمت و صدور فاکتور رسمی از س//وی فروشندگان کاال، قطعا موجب بروز مشکالت عدیده، نارضایتی و شکایات متعدد مردمی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.