چرا برنج کیلویی 17 هزار تومان است

Jahan e-Sanat - - News -

قیمت برنج به بیش از 17 هزارتومان رسیده این در حالی است که مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کش//اورزی اعالم کرده که قیمت برنج در بازار خردهفروشی منطقی نیست و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول ندارد، چراکه حداکثر قیمت منطقی محصول در این بازه زمانی کیلویی 12 هزار تومان است، نه 17 هزار تومان.

کاوه خاکسار اظهار کرد: ساالنه حدود دو میلیون و 200 هزار تن برنج در کشور تولید میشود و حداکثر نیاز بازار برای واردات 800 هزار تن بوده که طی س//الهای گذشته نیز رعایت شده اس//ت اما عدهای اصرار دارند با تکرار ش//ایعه کمبود برنج به واردات بیش//تر این محصول کمک کنند که نیازی به آن نداریم.

وی افزود: قیمت برنج را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد، یکی قیمت عمدهفروشی و یکی خردهفروشی و مغازههای سطح شهر که در اختیار وزارت جهاد کش//اورزی نبوده و از نظر قانونی ارتباطی به آن ندارد اما مردم باید بدانند که قیمت عمدهفروشی برنج درجه یک در این بازه زمانی که تولید داخلی کاهش پیدا کرده و عمدتا برنج خارجی در بازار وجود دارد کیلویی 10 تا 12 هزار تومان است و در چنین شرایطی قیمت منطقی برنج در بازار خردهفروشی نباید افزایش غیرمنطقی داشته باشد که البته به محض آغاز برداشت برنج و ورود محصول جدید به بازار قیمتها شکسته میشود.

مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کش//اورزی ادامه داد: مشخص نیست چ//را قیمت برنج داخلی تا این حد و به صورت غیرمنطقی افزایش مییابد و به کیلویی 17 هزار تومان در بازار فروخته میشود، در حالی که حداکثر قیمت منطقی برنج در این بازه زمانی که برداش//ت آن آغاز نشده، کیلویی 12 هزار تومان اس//ت اما مش//خص نیست علت گرانی غیرمنطقی برنج در ش//رایطی که هیچ کمبودی وجود ندارد و در همه مغازهها به اندازه کافی این محصول یافت میشود، چیست؟

خاکسار تصریح کرد: به نظر میرسد یکی از دالیل افزایش قیمت برنج ایرانی رغبت باالی مردم برای مصرف آن است چراکه اگر واردات به گفته برخ//ی کاهش یافته و کمبود این محصول را در بازار رقم زده اس//ت، باید هر دو نمونه داخلی و خارجی گران ش//وند که بس//ته به میزان مصرفشان متفاوت خواهد بود اما قیمت برنج خارجی تاکنون افزایش چندانی نداشته است و این مساله نشان میدهد که افزایش قیمت غیرمنطقی برنج ایرانی در بازار خردهفروشی ارتباطی به کمبود ندارد.

وی با بیان اینکه پیشبینی میشود میزان تولید برنج در سالجاری به اندازه س//ال گذش//ته معادل بیش از 2/2 میلیون تن خواهد شد، گفت: در فصل زراعی پیش رو قطعا س//طح زیر کشت برنج کاهش پیدا خواهد کرد اما عملکرد این محصول با افزایش و رشد مناسبی روبهرو خواهد شد که در آینده آمار آن اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.