ربطی به وزارت کشاورزی ندارد!

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- طی روزهای گذشته چند محموله هندوانه و خربزه ایرانی به وزن 300 تنازبندرسلطانقابوسعمانمرجوعشدهکهدلیلعدممجوزواردات آن،باالبودنباقیماندهسمومدفعآفاتنباتینسبتبهحدمجاز است.

در همین رابطه مشاور رییس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه مرجع تعیینکننده میزان باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی، سازمان غذا و دارو اس//ت، گفت: ماجرای هندوانههای مرجوعی از عمان ربطی به وزارت جهاد ندارد.

محمدرضامیردربارهماجرایمرجوعشدنهندوانههاوخربزههایصادراتی از عمان اظهارداشت: این مساله مربوط به سازمان غذا و دارو است و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

ویاضافهکرد:درواقعمرجعتعیینکنندهمیزانباقیماندهسمومیافلزات سنگین در محصوالت کشاورزی، سازمان غذا و دارو است.

مشاور رییس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه نداشتن گواهی باقیمانده سموموفلزاتسنگیندلیلبرباالبودنسمومازحدمجازدرمحصولنیست، افزود: این احتمال وجود دارد که محصول کامال سالم باشد و مجوز مربوطه را نداشته باشد. ممکن است شرکت صادرکننده با سیر مراحل صادرات به درستی آشنا نبوده و زمانی که اقدام به صادرات کرده به او اعالم شده که باید این مجوز را از سازمان غذا و دارو دریافت کند. در بسیاری از موارد چنین اتفاقاتی رخ میدهد.

میر تصریح کرد: ضمن اینکه ما این موضوع را از بنادر جنوبی کش//ور اس//تعالم کردیم تا این لحظه محموله برگشتی نداش//تهایم، با این حال نمیتوان خبر را تکذیب کرد چراکه احتمال دارد محموله مرجوعی هنوز بهکشورنرسیدهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.