ایران از بازار قطر جا ماند

Jahan e-Sanat - - News -

فارس-براساسبیانیهایکهتوسطاتحادیهصادرکنندگانغربمدیترانه صادر شد، میزان صادرات انواع میوه و سبزیجات ترکیه به قطر طی چند مدت گذشته به شدت افزایش یافته است.

مصطفی ساتیجی گفت: صادرات میوه و سبزیجات ترکیه به قطر در این میان افزایش قابل توجهی داشته است که در این میان ارزش صادرات ترکیه به قطر از 379 میلیون و 861 هزار دالر فراتر رفته است. این رقم که از اول میتا51 ژوئنراشاملمیشودنسبتبهمدتمشابهسالگذشته427 درصد رشد داشته است. تنها ارزش گوجهفرنگی که در طول این مدت به قطرصادرشدهحدود642 میلیوندالراست.

طی دو هفته گذشته با افزایش تنشها بین کشورهای عربی و قطر، آنها صادرات خود را به این کشور متوقف کردند. در این میان قطر تقاضای واردات مواد غذایی، میوه و آب از ترکیه و ایران داشته است. اگرچه ایران هم طی دو هفته گذشته صادراتی به این کشور داشته اما ظاهرا سهم ترکیه در این میانبسیاربیشتراست.

در زمان تحریم روسیه هم که این کشور به دنبال واردات محصوالت مواد غذایی از کشورهای همسایه بود ترکیه گوی رقابت را از ایران ربود و توانست سهم بیشتری در بازارهای روسیه داشته باشد. سهم ایران در این میان تنها محدودبهچندمحمولهمحصوالتشیالتیوصیفیجاتشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.