محمولهموزفیلیپیندرراهایران

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«-براساسدرخواستهزینهحملباریکهاخیرابهثبت رسیده،ایرانقراراست052 تنموزازنوعکاوندیشازفیلیپینواردکند.

براساس این اسناد قرار است این محموله از بندر داوائو فیلیپین به مقصد ایران حمل و در جنوب ایران در بندرعباس تحویل داده شود. این محموله 30 ژوئنیعنی21 روزدیگردرایرانتحویلدادهمیشود.

ایران طی سالهای اخیر مصرفکننده اصلی موز محسوب شده و بازار خوبی برای تولیدکنندگان است. موز یکی از میوههای گرمسیری است و در دهههای گذشته اگرچه ایران تالش کرده تا تولید این محصول را در مناطق جنوب کشور داشته باشد اما موفقیت چندانی حاصل نشده اس//ت. تغییر ذائقه ایرانیها به خوردن موز از دهههای گذشته و در پی وارداتهای جزئی ایجاد شد و االن به یک نیاز و خواسته اصلی در جامعه تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.