بازی »ادغام و تفکیک« به راه انداختهاند!

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

فارس- با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان و کاهش وعدههای غذایی، به تبع آن مانند هر سال میزان مصرف تخممرغ نیز کاهش یافته و اکنون عرضه بیش از تقاضاست، در نتیجه شاهد کاهش 600 تا 700 تومانی قیمت هر کیلوگرمتخممرغدربازارهستیموهماکنونمصرفکنندههرعددتخممرغ راحداکثر053 تومانازسوپرمارکتهاتهیهمیکند.

درهمینرابطهرییساتحادیهمرغتخمگذارمیهندرموردقیمتتخممرغ دربازارداخلاظهارداشت:قیمتتخممرغهایبستهبندیممکناستکمی باالتر از053 تومان باشد.رییس اتحادیه مرغ تخمگذار میهن همچنین در مورد ازسرگیری صادرات تخممرغ به کشورهای اطراف با توجه به پایان یافتن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که بر صادرات هم تاثیر گذاشته بود، گفت: روز گذشتهچندکانتینرتخممرغراهیبازارعراقشد.

ترکاشوند از رایزنیها با قطر برای ارسال محموله خبر داد و گفت: فعال موضوع نهایی نشده و ترجیح میدهم در مورد آن توضیحی ارائه نکنم.

تس/نیم- ورود اجناس چینی و ترکیهای به بازار ایران مهمترین مانع پیشرویمحیطکسبوکاراست.

محمد دهقان، عضو کمیس//یون حقوقی و قضایی مجلس ش//ورای اس//المی با ابراز تاسف از عدم موفقیت در اجرای صحیح »قانون بهبود فضای کسبوکار« افزود: واردات بیرویه برخی کاالهای غیرضروری و از طرفی قاچاق کاال، کمر تولید داخلی را شکسته است و برای تقویت محیط کسبوکار باید چندین اقدام را همزمان انجام دهیم.دهقان در توضیح این مطلب افزود: نخستین قدم جلوگیری از واردات کاالهای مصرفی است و اگر بازار کشور به روی کاالهای چینی و ترکیهای باز شود و از دیگر سو شاهد قاچاق سازمان یافته باشیم، اصلیترین مانع رونق کسب و کار در داخل کشور رقم میخورد.نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز نخستین ضربه واردات چنین اقالمی را متوجه بخش تولیدی دانست و گفت: در کن//ار این دو مورد، باید اتحادیههای مربوط به کس//بوکار را در داخل کشور تقویت کنیم و در این بین وزارت صنعت میتواند نقشی مهم را ایفا کند!دهقان با انتقاد از افت کمی کارگران در عرصه تولید البسه ایرانی، یادآور شد: بسیاری از تولیدکنندگان لباس کارگاههای خود را تعطیل کردهاند و با توجه به قاچاق البسه خارجی، بسیاری تولیدکنندگان داخلی را از دست دادهایم و جوانان تنها فروشنده لباسهای چینی و ترک هستند. وی تشکیل اتحادیهها و پشتیبانی از آنها را مهم برشمرد و افزود: در هر حوزه نیازمند چندین اتحادیه هستیم و نهادهایی که از آنها پشتیبانی کنند. یکی از انواع پشتیبانی، ارائه تسهیالت است تا با اعطای وامهای ارزانقیمت، بخش تولیدی کشور رونق بخشیده شود.

الیح//ه تفکیک وزارت بازرگان//ی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال شده واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است .

در همین راستا محسن هاشمیطبا، وزیر سابق صنایع و معادن با اشاره به اینکه قرار بود با ادغام وزارتخانههای مختلف در راستای چابکسازی دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر این بود که با ادغام دستگاههای مختلف از جمله وزارتخانهها دولت چابک ش//ود اما این مساله در عمل رخ نداد و روز به روز ش//اهد سنگینتر شدن وزن دولت با کارمندان بیش//تر و هزینههای باالتر بودیم، به طوری که اگر شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنی//د متوجه خواهید ش//د که چه وظایف بیش//تری برای دولت تراش//یده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینههای آنها اضافه شده است.

وزیر اسبق صنایع و معادن ادامه داد: در مساله ادغام تنها دو وزیر را به یک وزیر کاهش دادند، در حالی که مفهوم ادغام این گونه نیست چراکه نه تنها باید میزان کارکن//ان کاهش یابد بلکه بای//د از میزان هزینهها نیز کاسته شود؛ مسالهای که هرگز در این ماجرا رخ نداد.

هاشمیطبا با بیان اینکه نوعی بازی در کشور تحت عنوان »ادغام و تفکیک« از سالها قبل به راه انداختهاند، خاطرنشان کرد: بازی ادغام و تفکیک سالهاست که در کشور ما به راه افتاده و شاهد هستیم که پس از ادغام وزارتخانهها با یکدیگر مجددا با طرح مساله تفکیک آنها روبهرو میشویم.وی افزود: برخی معتقدند که در کشور ژاپن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شده است، اما باید بدانیم که وزارت بازرگانی برای ژاپنیها در واقع چیزی شبیه وزارت صادرات است، در حالی که در کشور ما وزارت بازرگانی عمده وقت خود را صرف واردات کرده یا مشغول صدور مجوزهای وارداتی است. ژاپنیها چنین شرایطی را ندارند و به جای پرداختن به مساله واردات عمده وقت خود را صرف صادرات میکنند.

وزیر اسبق صنایع و معادن با تاکید بر اینکه از ابتدای امر و زمانی که مس//اله ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگان//ی در س//ال 1390 مطرح ش//د، مخالف ای//ن اقدام بودم، اظهار ک//رد: در حال حاضر با تفکیک آن موافقم، چراکه مش//غلههای وزارت صنایع به حدی زیاد اس//ت که نمیتواند همزمان به واردات و صادرات نیز بپردازد.

هاش//میطبا ادامه داد: وزارت بازرگانی به طور ویژه میتواند مس//ایل مربوط به واردات و گشایش اعتبار را به منظور تامین کاالهای اساسی مردم پیگیری کند و به صورت جداگانه کار خود را پیش ببرد، در حالی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن شاهد این مس//اله بودیم که امور مربوط به وزارت بازرگانی بر صنعت کشور سایه انداخته بود. بروید و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم س//وال کنید که طی چهار س//اله اخی//ر چه میزان از وقت خ//ود را به واردات و بازرگانی کشور و چه میزان از وقت خود را به صنعت اختصاص داده است؟

الیحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راهوشهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت طی هفته گذش//ته در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس ش//ورای اسالمی ارسال ش//د تا پس از اعالم وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. هیات دولت برای الیحه مذکور تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا س//اختار کابینه دولت دوازدهم دستخوش تغییر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.