ﺭﺍهﻜﺎﺭ ﻣﻘﺎﺑلﻪ ﺑﺎ ﻛمآﺑﻰ

Jahan e-Sanat - - News -

براساس آخرین تصمیم اخذ شده در شورای عالی آب قرار ش//ده تا کمیت//های با محوریت سازمان برنامه وبودجه کشور و با عضویت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیطزیس//ت طرح جامع الگوی کشت کشور حداکثر تا پایان س//ال 96 تهیه و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارائه شود.

بحران کمآبی یکی از اصلیترین چالشهای پیشروی کشور است که باید با مدیریت دقیق و برنامهری//زی جامع از تش//دید این بحران و پیامدهایش جلوگیری ش//ود ک//ه برای این مساله به نظر میرسد اصلیترین راهکار اصالح الگوی مصرف در همه بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب است.

با توجه به اینکه بخش کش//اورزی بیش از نود درصد منابع آبی کش//ور را مصرف میکند، تهی//ه طرح جامع الگوی کش//ت به عنوان کار جدی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش اس//تفاده از منابع و ذخایر آبی کش//ور داشته باشد، همچنین تهیه طرح جامع الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف کشور و ابالغ آن میتواند موجب افزایش بهرهوری و سطح درآمد کشاورزان کشور شود.

در همین راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهورپیشنهادتشکیلطرحجامعالگوی کشت کش//ور را داده و معتقد است که وزارت جهاد کشاورزی باید برنامههای خود را در این زمینه با قوت پیش برده و نهایی کند.

جهانگیری در این نشس//ت بیان کرد: باید با مدیریت دقیق و برنامهریزی جامع با بحران کمآبی مقابله کرد و اصالح الگوی کشت نقش تعیینکنندهای در کاهش اس//تفاده از منابع آبی کشور دارد.

معاون اول رییسجمهور در این جلس//ه با تاکید بر اینکه ام//روز موضوع آب یک مطالبه و دغدغه عمومی اس//ت، گفت: بحران کمآبی یکی از اصلیترین چالشهای پیشروی کشور اس//ت و باید با مدیریت دقی//ق و برنامهریزی جامع از تش//دید ای//ن بح//ران و پیامدهایش جلوگیری کرد.

به گزارش وزارت نیرو، جهانگیری با بیان اینک//ه همه بخشهای کش//اورزی، صنعت و ش//رب نیازمند اصالح الگوی مصرف اس//ت، اظهار داش//ت: تهیه طرح جامع الگوی کشت مناس//ب برای مناطق مختلف کش//ور و ابالغ آن همچنی//ن میتواند موج//ب افزایش بهره وری و سطح درآمد کش//اورزان کشور شود، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید برنامههای خ//ود را در این زمینه با ق//وت پیش برده و نهایی کند.

معاون اول رییسجمهور با اشاره به اینکه موفقیت کشور در افزایش تولید گندم همزمان با کاهش س//طح زیر کش//ت، کاری بزرگ و ارزش//مند اس//ت، بر تداوم برنامههای کنونی در توس//عه کش//ت گلخان//های و بهکارگیری روشهای نوین آبی//اری که منجر به کاهش مصرف آب میشود، تاکید کرد.

جهانگیری با یادآوری سرمایهگذاری دولت در مهار آبهای مرزی، برنامهریزی برای توسعه کشت متناسب با نیاز کشور و این مناطق تاکید کرد و گفت: دولت تمهیدات قانونی برای حمایت از کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت میکنند، فراهم خواهد کرد.

معاون اول رییسجمهور در ابتدای این جلسه با پیگیری موضوع قطع آب شهرستان زابل که اخیرا اتفاق افتاده بود، خواستار بهکارگیری همه تدابیرالزم برای رفع مشکالت ساکنان مناطق گرمسیر کشور شد و گفت: قطع آب حتی برای یکس//اعت در مناطق گرمس//یر کشور دشوار است و در صورت اتفاق باید در سریعترین زمان مشکالت مرتفع شود.

وی پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت مهندس//ی آب و فاضالب کشور مبنی بر اینکه قطع آب در شهرس//تان زابل برای چند ساعت اتفاق افتاده بود که با پیگیری برطرف ش//د، بر اطالعرسانی سریع و دقیق درباره اقدامات انجام ش//ده تاکید کرد و گفت: ارائه گزارش اقدامات انجام ش//ده به مردم میتواند مانع سوءاستفاده جریانهایی ش//ود که با شایعهسازی به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه هستند.

در ای//ن جلس//ه ک//ه وزرای نی//رو، جهاد کش//اورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حفاظت محیطزیست حضور داش//تند، گزارش//ی در خص//وص »مجموعه اقدامات انجام ش//ده در مورد تغییر و اصالح الگوی کش//ت و دس//تیابی به الگوی کش//ت مل//ی با لح//اظ موضوع آب مج//ازی موضوع بند «11» مصوبات نهمین جلس//ه و نیز بند «5» مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی آب« ارائه شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه با اشاره به برنامه وزارتخانه متبوعش برای کاهش اراضی زیر کش//ت در عین افزایش میزان محصوالت کش//اورزی، گفت: برنامهریزیهای گستردهای ب//رای تولید محصوالتی که نیازمند آب فراوان هس//تند انجام ش//ده و امروز از طریق کش//ت فراسرزمینی و اجاره زمین در کشورهای دیگر به دنبال تامین نیازهای کشور هستیم.

وزیر نیرو نی//ز با تاکید بر اهمیت موضوع اصالح الگوی کش//ت، خواستار برآورد دقیق قیم//ت واقعی محصوالت ب//ا توجه به هزینه تامی//ن آب آنها و برنامهریزی دقیق و هدایت کشاورزان به طرف کشت محصوالت سازگار با اقلیم مناطق مختلف کشور شد.

رییس سازمان حفاظت محیطزیست نیز از تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر به منظور صیانت بیشتر از منابع آب و خاک کشور تشکر کرد و گفت: قطعا توسعه کشاورزی بدون رعایت الگوی کشت منجر به تغییر شرایط اقلیمی و از بین رفتن عرصههای طبیعی نظیر تاالبها خواهد شد.

در ای//ن جلس//ه همچنین مقرر ش//د در کمیتهای با محوریت سازمان برنامه و بودجه کش//ور و با عضویت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و س//ازمان حفاظت محیطزیست طرح جامع الگوی کش//ت کش//ور حداکثر تا پایان سال 96 تهیه و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارائه شود.

سیاس//تهای ح//وزه مدیری//ت مزرع//ه، حمایت از محصوالت جایگزین، اس//تفاده از تکنولوژیهای جدید، اصالح روشهای کشت، انتقال س//بزی و صیفی به گلخانه، حمایت از صادرات محص//والت با تقاض//ای آب کمتر، توسعه آبیاری میکرو و تکیه بر استفاده از آب سبز در کشاورزی باعث شده امروز بهرهوری به میزان ش//ش درصد تولیدات برس//د و اگر این روند ادامه یابد طبق اعالم کارشناس//ان آبی ظرف برنامه شش//م بحران آب مدیریت خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.