سناریوهای پیشروی بازار نفت

Jahan e-Sanat - - News -

قیمت نفت به پایینترین میزان در سال 2017 رسیده است، قیمت نفت برنت به زیر 48 دالر در هر بشکه و قیمت نفت وستتگزاس اینترمدییت هم به زیر 46 دالر در هر بشکه رسید.

در چنین شرایطی بازار پیشبینی قیمت نفت هم داغتر از پیش شده است و به نظر میرسد هیچ پایانی برای کاهش قیمت نفت دیده نمیشود.

کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی عمدتا یک قیمت برای نفت پیشبینی میکنند و بودجه خود را براس//اس آن قیمت میبندند. درآمدهای نفتی، س//هم قابل توجهی در بودجه این کشورها دارد و لذا برآورد هرچه دقیقتر قیمت نفت، به یک عنصر مهم در بودجهبندی این کش//ورها تبدیل شده است.

عالوه بر این، شرکتهای بزرگ نفتی هم تحقیقات وسیعی انجام میدهند تا با پیشبینی قیمت نفت، در مورد نوع و میزان سرمایهگذاریهایشان در سالهای آتی تصمیم بگیرند.

در روزهای گذشته چند مورد از این پیشبینیها منتشر شده است. بانک مرکزیروسیهپیشبینیکردهاستکهدرسالجاریقیمتنفتبهطورمتوسط به 50 دالر به ازای هر بشکه برسد. طبق پیشبینی روسها، قیمت نفت مجددا در س//الهای 2018 و 2019 کاهش خواهد یافت و به طور متوسط به حدود 40 دالر به ازای هر بشکه خواهد رسید.

روسیه بودجه خود را براساس قیمت 40 دالری نفت تنظیم کرده است و اخیرا وزیر اقتصاد این کشور گفته است که روسها آمادهاند تا ابد با نفت 40 دالری یا حتی با قیمتهای پایینتر نفت زندگی کنند!

لوک اویل یکی از ش//رکتهای نفتی بزرگ روس//یه بودجه نفت را برای 10 سال آینده به طور متوسط 40 دالر به ازای هر بشکه پیشبینی کرده اس//ت. از نظر این ش//رکت، 40 دالر قیمت متوسط نفت در 10 سال آینده خواهد بود و بودجهریزی این شرکت براساس این قیمت انجام خواهد گرفت. شاید این بدبینانهترین پیشبینی در مورد قیمت نفت در میان شرکتهای بزرگ نفتی باشد.

بانک ملی قطر که امروز پیشبینی خود از قیمت نفت را منتشر کرد، تصویر خوشبینانهتری را ارائه داده است. بانک ملی قطر پیشبینی کرده که قیمت نفت در سالجاری میالدی، به 55 دالر به ازای هر بشکه برسد. این بانک برای س//ال ،2016 قیمت 58 دالری و برای سال 2016 قیمت 60 دالر به ازای هر بشکه را پیشبینی کرده است.

نکته مهم در پیشبینی بانک ملی قطر، این است که از نظر این بانک، صنعت نفت شیل آمریکا در سالهای آتی عقبنشینی خواهد کرد و هزینههای تولید این صنعت افزایش خواهد یافت.

در ایران نیز از چند ماه آینده کمکم صحبتها در مورد اینکه در بودجه سال 97 چه قیمتی برای نفت درنظر گرفته شود، باال خواهد گرفت. امسال، بودجه براساس نفت 50 دالری بسته شده بود. میدانیم که بودجه سال 95 براساس نفت 40 دالری تنظیم شده بود؛ با این اوصاف، آیا ممکن است در این عدد یک تجدیدنظر اساسی صورت گیرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.