سالح گازی قطر علیه امارات

Jahan e-Sanat - - News -

در صورت افزایش تنش میان قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس، سالح خطرناک قطر برای دفاع از خودش قطع صادرات گاز طبیعی به امارات از طریق خط لوله دلفین است.بلومبرگ با اشاره به ابزارهایی که قطر برای مجازات کشور امارات در زمینه اقتصادی در اختیار دارد، نوشت: در صورت عدم دستیابی به توافقی برای حل و فصل اختالف موجود میان دوحه و سایر کشورهای حوزه خلیجفارس ممکن است قطر صادرات گاز به امارات را قطع کند.بلومبرگ با کماهمیت شمردن محاصره دوحه به دلیل وجود منافذ و بندرگاههای فراوان برای بهرهبرداری در تجارت خارجی قطر، پیشبینی کرد باتشدیداینبحرانقیمتجهانینفتافزایشپیداکند.بایدخاطرنشانکرد در صورت افزایش تنش، سالح خطرناک قطر برای دفاع از خودش قطع صادرات گاز طبیعی به امارات از طریق خط لوله دلفین است. طرح گازی دلفینطرحیمشترکمیانقطر،اماراتوعماناست.ازسوییشرکتنفت اروپایی »رویال داچ شل« هلند روز شنبه در بحبوحه اختالف عربستان و آمریکا با دولت قطر، با امضای یک قرارداد خرید گاز مایع از شرکت قطر گاز، به نوعی از این کشور حمایت کرد.شرکت »قطر گاز« اعالم کرد، قراردادی را با شرکت بریتانیایی »شل« امضا کرده که بر مبنای آن، قرار است ساالنه 1/1 میلیون تن گاز طبیعی مایع )الانجی( را به مدت پنج سال به این شرکت اروپایی تحویل دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.