واکنش شاکری به ساختوساز در مسجد ولیعصر

Jahan e-Sanat - - News -

حواشی ساخت مسجد ولیعصر )عج( در چهارراه ولیعصر )عج( جنب تئاتر شهر آنقدر زیاد بود که موجب شد ساخت این مسجد نیمهکاره متوقف شود. نوع خاص معماری این مسجد همواره مورد انتقاد برخی از مردم و کارشناسان بود، به گونهای که پای کمیته فرهنگی شورای ش//هر تهران را نیز به این موضوع باز کرد و نهایتا مقرر ش//د معماری این مس//جد اصالح شود و تنها با این شرط ساخت مسجد ادامه یابد. سالهاست اطراف کارگاه ساخت این مسجد و دیوارههایش را فنسهای آهنین پوشانده و تنها راه اتمام این پروژه را نیز اصالحیه در معماری عنوان کردند. اما چند روزی اس//ت برچیده ش//دن فنسها از اطراف مسجد برای رهگذران سوالبرانگیز شده و شائبه افتتاح آن در سکوت ش//دت گرفته اما آنگونه که رییس کمیته فرهنگی شورا میگوید هر گونه ساختوساز در این مسجد ممنوع شده است.

مجتبی شاکری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه کالبد این ساختمان نشانی از مسجد ندارد، گفت: نمای بیرونی هیچ نشانی از مسجد ندارد و گنبد و مناره نیز طراحی نشده است. متاسفانه در قسمتی از مسجد شاهد تعبیه شدن یک شیب هستیم که بنا به گفته طراح و معمار این مسجد، سقف مسجد به صورت شیب به سمت تئاتر شهر طراحی شده که هنگام برگزاری تئاترهای خیابانی به نشیمنگاه بینندگان بدل شود. جای سوال اس//ت که در کجای دنیا اینگونه به مسجد اهانت شده که سقف مسجد نشیمنگاه عدهای شود.

وی با بیان اینکه سه سال پیش در پی تذکری در مورد معماری این مس//جد ساخت آن متوقف شد، گفت: قرار شد مشاور طرح اصالحیهای برای رفع نواقص بیاورد و تا آن زمان ساختوساز متوقف اعالم شد. هرگونه ساختوساز در این مسجد خالف قانون است. نقاط ضعف این مسجد باید برطرف شود و تا آن زمان اجازه افتتاح نخواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.